Osoby do kontaktu:

mgr Justyna Wojciechowska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

NCBR - GOSPOSTRATEG - Konkurs IX (na projekty otwarte)

Cel:

Wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. 

Tematyka:
  • obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu;
  • obszar pułapki braku równowagi;
  • obszar pułapki demograficznej;
  • obszar pułapki słabości instytucji.
Wnioskodawcy:

Konsorcja (min. 3, maks. 5 podmiotów) wyłącznie przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz podmiotów wdrażających, przy czym:

  • w skład konsorcjum wchodzą co najmniej dwie jednostki naukowe albo co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo,
  • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jeden podmiot wdrażający inny niż podmiot prowadzący politykę rozwoju, o którym mowa w art. 3 pkt 2a i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (za wyjątkiem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, które mogą odpowiadać za zastosowanie w praktyce wypracowanego rozwiązania), zobowiązany do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem projektu.
Dofinansowanie:

Całkowity budżet konkursu to 80 mln zł.

Min. wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł, zaś wartość maks. to 8 mln zł.

Okres trwania projektu: maks.36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI, link do systemu będzie aktywny od 20 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje:

na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 04.10.2022
  • do NCBR: 20.06.2022 - 14.10.2022