Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - GOSPOSTRATEG - Konkurs V

Cel:

wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Tematyka:
  • Analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski wraz z rekomendacjami zmian legislacyjnych w kontekście publicznego transportu zbiorowego – zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury;
  • Opracowanie systemu jakościowej i ilościowej analizy składu gatunkowego produktów rybnych metodami genetyki molekularnej i spektroskopowymi spełniającymi wymogi prawa UE – zamawiający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  • Krajowy agregator danych o cyfrowym dziedzictwie kulturowym – zamawiający: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wnioskodawcy:

konsorcja naukowe złożone z maksymalnie pięciu podmiotów.

Dofinansowanie:

od 4 do 12 milionów zł.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

za pośrednictwem systemu LSI.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

UWAGA: W związku ze zmianami dotyczącymi amortyzacji aparatury prosimy o zapoznanie się z zapisami "Przewodnika kwalifikowalności kosztów".

Składanie wniosków:
  • do COP: 11.04.2021
  • do NCBR: 05.02.2021 - 19.04.2021