Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

mgr Barbara Jasińska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

NCBR - GOSPOSTRATEG - Konkurs VI

Cel:

Wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Tematyka:
  • Pułapka średniego dochodu i przeciętnego produktu.
  • Pułapka braku równowagi.
  • Pułapka demograficzna.
  • Pułapka słabości instytucji.
Wnioskodawcy:

Konsorcja naukowe złożone z maksymalnie pięciu podmiotów.

W skład konsorcjum wchodzą co najmniej dwie jednostki naukowe albo co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo.

W skład konsorcjum wchodzi co najmniej jeden podmiot wdrażający inny niż podmiot prowadzący politykę rozwoju, o którym mowa w art. 3 pkt 2a i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zobowiązany do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem projektu.

Dofinansowanie:

od 1 do 6 milionów zł.

Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych realizujących projekty w ramach swojej działalności niegospodarczej.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

za pośrednictwem systemu LSI.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

UWAGA: W związku ze zmianami dotyczącymi amortyzacji aparatury prosimy o zapoznanie się z zapisami "Przewodnika kwalifikowalności kosztów".

Składanie wniosków:
  • do COP: 25.06.2021
  • do NCBR: 07.05.2021 - 07.07.2021