Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Justyna Wojciechowska

 22 234 + wew. 53 56

 justyna.wojciechowska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

NCBR - HYDROSTRATEG - 2/2023 (na projekty tematyczne)

Uwaga:

W ramach tego samego tematu 1 konsorcjum o takim samym składzie może złożyć tylko 1 wniosek.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Rodzaj przedmiotowy projektu:
  • badania podstawowe,
  • badania przemysłowe,
  • eksperymentalne prace rozwojowe,
  • prace przedwdrożeniowe.
Zakres tematyczny:
   

1. Obszar tematyczny: Woda w środowisku: bioróżnorodność/ bioproduktywność

Temat: T.1.1 Opracowanie i wdrożenie systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji.

2. Obszar tematyczny: Woda w mieście

Temat: T.1.2 Retencja w systemach kanalizacji ogólnospławnej.

Temat: T.1.3 Retencja w sieciach kanalizacji deszczowej.

3. Obszar tematyczny: Żegluga śródlądowa

Temat: T.1.5 Projekt w postaci demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych.

Temat: T.1.6 Projekt w postaci demonstratora polegający na zaplanowaniu węzła wodnego w konkretnym mieście leżącym nad drogą wodną o szczególnym znaczeniu transportowym.

Adresat:

bez ograniczeń. 

Wnioskodawca:
  • przedsiębiorstwa,
  • jednostki naukowe,
  • inne podmioty (podmioty niebędące jednostką naukową ani przedsiębiorcą), posiadające zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu rozumianej dla tych podmiotów jako zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, jak również posiadający zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych, mogący występować w konkursie i działać w ramach konsorcjum,

W skład konsorcjum wchodzi min. 1 przedsiębiorstwo oraz min. 1 jednostka naukowa.

Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo albo jednostka naukowa. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi min. 40 proc. W skład konsorcjum może wchodzić maks. 5 podmiotów.

Dofinansowanie:

min. wysokość dofinansowania projektu - 3 mln zł, maks. wysokość dofinansowania projektu - 25 mln zł. 

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100 proc.

Jednostka naukowa może realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej.

Okres trwania projektu: 36 m-cy. Na etapie realizacji projektu, w uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć na etapie aplikowania o środki, okres realizacji projektu można wydłużyć maksymalnie o 24 m-ce. Wymaga to uzyskania zgody NCBR.
Sposób złożenia wniosku:

wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (link do systemu będzie aktywny w terminie późniejszym).

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Potencjał komercyjny:

Wnioskodawca jest zobowiązany do wdrożenia wyników projektu w terminie trzech lat od zakończenia jego realizacji.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 20.11.2023
  • do NCBR: 30.11.2023, 16:00