Osoby do kontaktu:

mgr Justyna Wojciechowska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

NCBR - Hydrostrateg - Konkurs I

Cel:

wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

Tematyka:

Obszar tematyczny: Woda w środowisku: bioróżnorodność/ bioproduktywność

 • Obszar tematyczny: Woda w środowisku: bioróżnorodność/ bioproduktywność
  • Temat: T.1.1 Opracowanie i wdrożenie systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń
   w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji.
 • Obszar tematyczny: Woda w mieście
  • Temat: T.1.2 Retencja w systemach kanalizacji ogólnospławnej.
  • Temat: T.1.3 Retencja w sieciach kanalizacji deszczowej.
 • Obszar tematyczny: Żegluga śródlądowa
  • Temat: T.1.5. Projekt w postaci demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych
   i przywodnych.
Wnioskodawcy:
 • przedsiębiorstwa,
 • jednostki naukowe,
 • inne podmioty (podmioty niebędące jednostką naukową ani przedsiębiorcą), posiadające zdolność do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu rozumianej dla tych podmiotów jako zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, jak również posiadający zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych, mogący występować w konkursie i działać w ramach konsorcjum,
 • w skład konsorcjum wchodzi min. 1 przedsiębiorstwo oraz min. 1 jednostka naukowa.

Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo albo jednostka naukowa. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%. W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie pięć podmiotów.

Dofinansowanie:

min. 3 mln zł, maks. 25 mln zł.

Okres trwania projektu: maks. 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI, link do systemu będzie aktywny od 18 lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje:

na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
 • do COP: 04.11.2022
 • do NCBR: 18.07.2022 - 14.11.2022