Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Justyna Wojciechowska

 22 234 + wew. 53 56

 justyna.wojciechowska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

NCBR - INFOSTRATEG - 7/2023

Uwaga:

W ramach tego samego tematu 1 konsorcjum o takim samym składzie może złożyć tylko 1 wniosek.

Całość praw majątkowych do wyników projektu dofinansowanego we wszystkich 3 fazach przysługuje uprawnionemu. Uprawniony udzieli wnioskodawcy licencji do korzystania z wyników projektu na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie.  

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:
  • badania podstawowe,
  • badania przemysłowe,
  • eksperymentalne prace rozwojowe,
  • prace przedwdrożeniowe.
Zakres tematyczny:

Konkurs obejmuje temat zgłoszony przez Główny Urząd Miar: wyznaczanie granic ośrodków o różnej gęstości w radiografii przemysłowej oraz w przemysłowej tomografii komputerowej dla celów precyzyjnego wyznaczania objętości. 

Celem projektu jest opracowanie rozwiązania pozwalającego na dokładny pomiar kształtu i wyznaczenie objętości zamkniętych obiektów w oparciu o wykorzystanie przemysłowej radiografii (PR) i tomografii komputerowej (TK) w procesie pomiaru automatycznego wspomaganego metodami wizji komputerowej. Rozwiązanie znajdzie zastosowanie w badaniach naukowych (budowa i badanie komór jonizacyjnych klasy wzorców pierwotnych oraz wtórnych w GUM, w innych NMI (Narodowych Instytucjach Metrologicznych) oraz firmach zajmujących się produkcją dawkomierzy promieniowania), a także w rozwiązaniach przemysłowych (kontrola stopnia napełnienia puszek aerozolowych przez okręgową administrację miar i producentów).

Adresat:

bez ograniczeń. 

Wnioskodawca:

konsorcja, w skład których wchodzą jednostki naukowe lub przedsiębiorcy, zarejestrowani i prowadzący działalność na terytorium Polski potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, przy czym w skład konsorcjum mogą wchodzić maks. 3 podmioty.

Dofinansowanie:

Maks. wysokość dofinansowania poszczególnych faz projektu wynosi:
• Faza I – 1,9 mln zł
• Faza II – 2 mln zł
• Faza III- 2 mln zł.
Dofinansowanie na fazę dotyczy całego okresu realizacji danej fazy, przy czym dofinansowanie na okres przejściowy danej fazy nie może przekraczać 400 tys. zł.
Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100 proc.

Jednostka naukowa może realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej.

Okres trwania projektu: 36 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (link do systemu będzie aktywny w terminie późniejszym).

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Potencjał komercyjny:

Za zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, który otrzymał od NCBR finansowanie na realizację wszystkich trzech faz, odpowiedzialny jest uprawniony. Uprawniony udzieli wnioskodawcy licencji do korzystania z wyników projektu na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 09.10.2023
  • do NCBR: 18.10.2023, 16:00