Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - INNOGLOBO

Cel:

Umożliwienie podmiotom z Polski nawiązania współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, a NCBR nie organizuje regularnie konkursów dwustronnych (tj. z wyjątkiem takich krajów jak: Chiny, Izrael, Luksemburg, Niemcy i Turcja).

Tematyka:

wybór przynajmniej jednej ze specjalizacji znajdujących się na aktualnej Liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Wnioskodawcy:

po stronie polskiej:

  • organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę,
  • mikrofirma,
  • mała i średnia firma,
  • duża firma.
  • konsorcjum
Dofinansowanie:

Całkowity budżet konkursu to 10 mln zł.

Minimalna kwota dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu przez polskiego Wnioskodawcę wynosi 400 tys. zł.

Maksymalna kwota dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu przez polskiego Wnioskodawcę wynosi 1,5 mln zł.

Dla organizacji badawczych (niebędących przedsiębiorcą) poziom dofinansowania - do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Okres trwania projektu: 24-36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

za pomocą platformy ePUAP lub drogą mailową na adres: innoglobo_aplikacje@ncbr.gov.pl w wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci skanu podpisanego własnoręcznie wniosku.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 20.09.2022
  • do NCBR: 30.09.2022