Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - Inicjatywa CORNET - Konkurs XXXI

Cel:

promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych, badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

Tematyka:

badania przemysłowe, prace rozwojowe zgodne z potrzebami danej branży, bez ograniczeń tematycznych.

Wnioskodawcy:

zrzeszenia branżowe posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zgodnie z definicją z art. 37, ust 1 pkt 8 Ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Dz. U z 2017 r. poz. 1447 ze zm.) grupujące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. We wniosku o dofinansowanie wnioskodawca wskazuje jednostkę, która będzie pełniła rolę wykonawcy badań w projekcie.

Dofinansowanie:

750 000 euro.

Okres trwania projektu: 24 m-ce.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie Inicjatywy CORNET.

Wersję elektroniczną wniosku krajowego (skan w formacie PDF wypełnionego i podpisanego wniosku, tożsamego z wersją papierową) wraz z załącznikami (skany w formacie pdf) należy wysłać na adres: cornet@ncbr.gov.pl. Wersję papierową wniosku krajowego należy kierować na adres Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR, Dział Programów Międzynarodowych, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa).

Termin składania wniosków w wersji elektronicznej - 31.03.2021 r., w wersji papierowej - 05.04.2021 r.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR oraz na stronie Inicjatywy CORNET.

Składanie wniosków:
  • do COP: 22.03.2021
  • do NCBR: 31.03.2021