Osoby do kontaktu:

mgr Justyna Wojciechowska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

NCBR - LIDER - Konkurs XIII

Cel: Poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.
Tematyka: Brak ograniczeń tematycznych.
Wnioskodawcy:
  • doktoranci;
  • nauczyciele akademiccy nie posiadający stopnia doktora;
  • osoby posiadające stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopami o których mowa w Regulaminie Konkursu), jednocześnie będące zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • osoby posiadające stopień doktora habilitowanego, pod warunkiem że od uzyskania stopnia doktora nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopami o których mowa w Regulaminie Konkursu), jednocześnie jest ona zatrudniona w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Projekt musi być realizowany we współpracy z Jednostką (w rozumieniu Regulaminu Konkursu - rozdz. 2 ust. 2), która zatrudni Kierownika Projektu na cały okres realizacji Projektu oraz pozostałych członków Zespołu badawczego na okres ich pracy przy realizacji Projektu.

Dofinansowanie:

1,5 mln zł. 

Okres trwania projektu: 12-36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wypełniony elektronicznie wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać poprzez system LSI.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 20.06.2022
  • do NCBR (system LSI): 23.05.2022 - 30.06.2022