Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

mgr Barbara Jasińska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

NCBR, NAWA - Konkurs na projekty badawcze z udziałem naukowców z Białorusi pn. „Solidarni z naukowcami”

Cel:

Realizacja projektów badawczych przez polskie podmioty we współpracy z białoruskimi badaczami, którzy otrzymali wsparcie z NAWA w ramach działania „Solidarni z naukowcami”, w ramach którego NAWA zapewniła stypendium naukowcom z Białorusi.

Tematyka:

Składane wnioski muszą dotyczyć następujących dziedzin zgodnie z zasadami dot. pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej oraz pomiaru działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej, które zostały określone w Podręczniku Frascati wg klasyfikacji OECD:

  1. Nauki przyrodnicze
  2. Nauki inżynieryjne i techniczne
  3. Nauki medyczne i nauki o zdrowiu
  4. Nauki rolnicze
  5. Nauki społeczne
  6. Nauki humanistyczne
Wnioskodawcy:

organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, które zawarły umowy z NAWA, na podstawie których przyznano środki na stypendia dla obywateli Białorusi w ramach działania „Solidarni z naukowcami”.

Dofinansowanie:

Alokacja przeznaczona na finansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 6 250 000 zł. Poziom dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu dla organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę.

Okres trwania projektu: 12-18 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do NCBR przy wykorzystaniu platformy ePUAP lub drogą mailową na adres: solidarniznaukowcami@ncbr.gov.pl w wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci skanu podpisanego własnoręcznie wniosku.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 20.07.2021
  • do NCBR: 30.07.2021