Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

mgr Barbara Jasińska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

NCBR, NCN - ARTIQ Centra Doskonałości AI

Cel:

badanie potencjału w formie zgłoszeń na Instytucje Hostujące. Instytucje Hostujące będą pełniły rolę Wnioskodawcy w konkursie. Następnie przeprowadzany będzie nabór wniosków o dofinansowanie  ARTIQ Centra Doskonałości AI.

Tematyka:

sztuczna inteligencja

Wnioskodawcy:

do zgłoszenia w charakterze Instytucji Hostujących mogą przystąpić podmioty naukowo-badawcze spełniające kryteria organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę określone w art. 2 pkt 83 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: uczelnie; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, 1655 i 2227); instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227); międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r. poz. 534 i 2227); instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; Polska Akademia Umiejętności; inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; centra Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.

Miejsce/sposób składania wniosków:

Instytucje Hostujące mogą składać zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, ePUAP: /NCBiR/SkrytkaESP).

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 30.04.2021
  • do NCBR: 08.04.2021 - 11.05.2021