Osoby do kontaktu:

dr Taras Palasyuk

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

NCBR, NCN - konkurs sieci JPIAMR

Cel:

realizacja międzynarodowych projektów badawczych dotyczących oporności na antybiotyki.

Tematyka:

Konkurs skierowany jest w szczególności do zespołów badawczych, które wykorzystają podejście One Health, aby wspierać badania nad terapią przeciwdrobnoustrojową: poprawą skuteczności, specyficzności, metod dostarczania, łączeniem lub zmianą przeznaczenia leków i środków ochrony roślin w leczeniu zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych.

Wnioskodawcy:

konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Hiszpania, Izrael, Kanada, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Dofinansowanie:

ogólny budżet konkursu wynosi ok. 17 mln euro. W zależności od instytucji finansującej na poziomie krajowym, budżet konkursowy wynosi: 500 tys. euro (NCN) oraz 600 tys. euro (NCBR).

Uwaga: ze strony NCBR maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 tys. euro, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie. Ze strony NCN – brak wytycznych w tym zakresie.

Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:
  1. Etap pierwszy:
  • poziom międzynarodowy - przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego wstępnego tzw. pre-proposal w języku angielskim. Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu JPIAMR2022_DRUID.

Uwaga: na etapie składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals, polscy wnioskodawcy powinni skonsultować z NCN projekt budżetu (mailowo), nie składają jednak do NCN żadnych oficjalnych dokumentów; ze strony NCBR – brak wytycznych w tym zakresie.

    2. Etap drugi:

  • poziom międzynarodowy - przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego pełnego tzw. full proposal  w języku angielskim, który należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu JPIAMR2022_DRUID.
  • poziom krajowy - przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku, dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN lub NCBR (w zależności od rodzaju badań zgłoszonych we wniosku projektowym) w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (NCN) lub dostarczając wniosek krajowy według wzoru dostępnego na stronie NCBR.

Termin na złożenie wniosku o dofinansowanie zależy od instytucji finansującej. W przypadku NCBR: uczestnicy ze strony Polski, których wnioski zostały rekomendowane na poziomie międzynarodowym, będą zapraszani do złożenia wniosku krajowego.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach: NCBR, NCN oraz na stronie sieci JPIAMR.

Składanie wniosków (etap I):
  • do systemu JPIAMR2022_DRUID - pre-proposals: 08.03.2022
Składanie wniosków (etap II):
  • do systemu JPIAMR2022_DRUID - full proposals: 05.07.2022
Składanie wniosków (etap III):
  • do NCN - wniosek krajowy: 12.07.2022