Osoby do kontaktu:

mgr Justyna Wojciechowska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

NCBR - Nowe technologie w zakresie energii - Konkurs II

Cel:

Wspieranie neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki.

Cele szczegółowe: 

 • C1 wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej),
 • C2 rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej),
 • C3 obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.
Tematyka:

Obszar tematyczny nr T1 – Energetyka solarna

 • T1.1. System fotowoltaiczny zintegrowany z uprawą roślin w strefach suszy glebowej i atmosferycznej;
 • T1.2. Nowatorskie zastosowania ogniw fotowoltaicznych w budownictwie, rolnictwie, transporcie lub innych dziedzinach;
 • T1.3. Urządzenia fotowoltaiczne nowej generacji.

Obszar tematyczny nr T5 – Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów poprocesowych

 • T.5.1. W pełni regulacyjna instalacja ko- lub trigeneracyjna zasilana gazem odpadowym (metan kopalniany, gaz koksowniczy lub gaz wielkopiecowy, inne gazy palne przemysłowe) przystosowana do ciągłej, stabilnej pracy;
 • T.5.2. Instalacja przetwarzająca palne odpady stałe (odpady pochodzenia komunalnego, spożywcze, drewno z przecinek wycinek ogrodowych i sadowniczych, odpady leśne) na paliwo wraz z instalacją do jego wykorzystania;
 • T.5.3. Opracowanie instalacji przewoźnego magazynu ciepła pozwalającego na wykorzystanie ciepła odpadowego do zasilania odległej (kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów) instalacji ciepłowniczej.

Obszar tematyczny nr T6 – Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego (geotermia)

 • T.6.1. Kogeneracyjny układ geotermalny;
 • T6.2. Instalacja wykorzystująca głębokie wody geotermalne do zintegrowanej produkcji ciepła i energii elektrycznej;
 • T6.3. Innowacyjne wykorzystanie energii i wód geotermalnych w rolnictwie w Polsce;
 • T6.4. Technologie umożliwiające eksploatację i wykorzystanie wysokozmineralizowanych wód geotermalnych.
Wnioskodawcy:

konsorcja składające się z maksimum 3 podmiotów:

 • co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej,
 • Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.
Dofinansowanie:

dla II konkursu to 393 mln zł. Kwota ta została podzielona na obszary:

 • obszar tematyczny nr T1 Energetyka solarna– 125,9 mln zł;
 • obszar tematyczny nr T5 Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów poprocesowych– 125,9 mln zł;
 • obszar tematyczny nr T6 Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego(geotermia)– 141,2 mln zł.
Okres trwania projektu: wynosi max. 77 miesięcy, w tym max. 69 miesięcy na jego realizację przez wykonawcę oraz łącznie max. 8 miesięcy przeznaczone dla NCBR na ocenę raportów.
Miejsce/sposób składania wniosków:

wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI. (link do systemu będzie aktywny od dnia 01 kwietnia 2022 r.)

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
 • do COP: 13.09.2022
 • do NCBR: 01.04.2022 - 23.09.2022