Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - Program współpracy krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Japonii - Konkurs II

Cel:

wzmocnienie i promocja współpracy w zakresie badań i rozwoju oraz innowacyjności krajów V4 i Japonii poprzez finansowanie wspólnych projektów.

Tematyka:

badania podstawowe, badanie przemysłowe, prace rozwojowe dot. tematu "Advanced Materials", w tym:

  • Materials for extreme environments - Multiphase alloys for application in extreme conditions (high temperatures, radioactive environments, aggressive media, etc.), as thermal barriers and ultrahard coatings;
  • Materials for electronics and energy harvesting - Microelectronics, photovoltaics, thermoelectrics;
  • Materials for laser technologies - Transparent ceramic composite, photonic crystals, fiber materials for high-performance laser technologies.

A także: "COVID-19 material research project proposals (such as materials for high-performance mask, protective clothing, virus adsorption filters, gene extracting device, sensor and detector materials, primers or reagents for gene amplification, new materials for virus inactivation and materials for antiviral drug development)".

Wnioskodawcy:

mikrofirmy, małe i średnie firmy, duże firmy, uczelnie, jednostki naukowe, konsorcja (przedsiębiorstwo + organizacja badawcza).

Dofinansowanie:

środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to 750 000 euro. Dofinansowanie udziału partnerów polskich nie powinno przekroczyć 150 000 euro na projekt.

Okres trwania projektu: 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się przez e-Rad submission system należący do Japan Science and Technology Agency. Wniosek może złożyć tylko lider po stronie japońskiej. Wypełniony wniosek aplikacyjny wraz CV badaczy należy załączyć jako plik PDF do systemu. Wnioski przesłane mailem, pocztą, faxem zostaną odrzucone. Wniosek należy wypełnić w języku angielskim.

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 30.03.2021
  • do NCBR: 15.01.2021 - 09.04.2021