Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - SZAFIR - Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa - Konkurs II

Cel:

Pozyskanie przełomowych, innowacyjnych rozwiązań na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa w obszarach technologicznych wskazanych w programie.

Tematyka:

Badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie:

  1. zaawansowanych narzędzi teleinformatycznych z elementem gier decyzyjnych i wirtualnej rzeczywistości (VR) do doskonalenia umiejętności funkcjonariuszy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) lub
  2. zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP w przeciwdziałaniu zakażeniom SARS-CoV-2 oraz oceny wpływu COVID-19 na ich gotowość operacyjną.
Wnioskodawcy:
  1. uczelnia;
  2. instytut naukowy PAN działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;
  3. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
  4. konsorcjum naukowe - grupa podmiotów, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1a Ustawy, w skład której wchodzi co najmniej jeden podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4- 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz co najmniej jeden Przedsiębiorca, podejmująca wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, działająca na podstawie Umowy konsorcjum i reprezentowana przez Wykonawcę;
  5. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, działające na podstawie Umowy o utworzeniu centrum i reprezentowane przez Wykonawcę;
  6. przedsiębiorca spełniający kryterium podmiotowe, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 7, pkt 8 lub pkt 10 Ustawy, prowadzący działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru
Dofinansowanie:

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu leży w gestii wnioskodawcy, przy czym wkład własny wnioskodawcy i planowane koszty realizacji projektu są jednym z kryteriów oceny merytorycznej wniosków. Za wkład własny wnioskodawcy przyznawana jest premia zgodnie z załącznikiem nr 6 do regulaminu konkursu.

Okres trwania projektu: w zależności od typu projektu 36 lub 48 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Nabór wniosków prowadzony w elektronicznym systemie ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 13.10.2020
  • do NCBR (system ZSUN/OSF): 23.10.2020