Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - SZAFIR - Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa - Konkurs III

Cel:

pozyskanie przełomowych, innowacyjnych rozwiązań na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa w obszarach technologicznych wskazanych w programie.

Tematyka:

Zakres 1. Nowoczesne technologie IT.

Wnioskodawcy:

uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, konsorcja naukowe, centra naukowo-przemysłowe, przedsiębiorcy.

Dofinansowanie:

Maksymalna wysokość dofinansowania leży w gestii wnioskodawcy. Wkład własny wnioskodawcy i planowane koszty realizacji są jednym z kryteriów oceny merytorycznej wniosków.

Okres trwania projektu: 36-48 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

UWAGA: W związku ze zmianami dotyczącymi amortyzacji aparatury prosimy o zapoznanie się z zapisami "Przewodnika kwalifikowalności kosztów".

Przypominamy, iż zgodnie z zarządzeniem Rektora PW nr 37/2019 z dnia 12.07.2019 r. z uwagi na ważny interes Politechniki Warszawskiej zespoły zamierzające składać do NCBR wnioski w konkursach w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa, w którym PW jest liderem lub konsorcjantem, zobowiązane są o zamiarze złożenia wniosku każdorazowo informować Prorektora ds. Ogólnych za pośrednictwem Dyrektora Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa.

Składanie wniosków:
  • do COP: 09.03.2021
  • do NCBR: 15.02.2021 - 19.03.2021