Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

Dział Projektów Międzynarodowych COP PW


NCBR - polsko-izraelska współpraca dwustronna - Konkurs VIII

Cel:

Dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, ukierunkowanych na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Tematyka:

Wszystkie obszary badań, mające na celu opracowanie produktów lub rozwiązań gotowych do wprowadzenia na rynek, które mają duży potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.

Wnioskodawcy:
  • przedsiębiorstwo (mikro/małe/średnie),
  • grupy podmiotów składające się z przedsiębiorstw (jw.) lub z przedsiębiorstw/a (jw.) i organizacji prowadzących/ej badania i upowszechniających/ej wiedzę.
Dofinansowanie:

Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie wynosi 2 mln zł.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

Przyznane Wnioskodawcy dofinansowanie realizacji projektu nie może przekroczyć:

  • w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli MŚP: 500 tys. zł,
  • w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli grupy podmiotów: 1 mln zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane pojedynczemu podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 tys. zł.
Okres trwania projektu: 24-36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej  w formie skanów dokumentów zawierających wymagane podpisy, wraz z załącznikami na adres: izrael@ncbr.gov.pl, podając w tytule akronim projektu. Za wersję ostateczną uznaje się ostatnią wersję wniosku, która wpłynęła do NCBR przed zakończeniem terminu naboru wniosków.

W sprawie międzynarodowej umowy konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych COP, email: dpm@pw.edu.pl.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 20.06.2022
  • do NCBR: 29.06.2022