Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - projekty na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa - Konkurs 11/2020, runda 1

Cel:

Pozyskanie przełomowych, innowacyjnych rozwiązań na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa w obszarach technologicznych wskazanych w programie.

Tematyka:

Badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie:

  1. opracowania prototypu Systemu do Analizy Obrazów;
  2. opracowania prototypu zaawansowanego technologicznie systemu informatycznego umożliwiającego zautomatyzowanie procesu analizy obrazów uzyskanych z ukrytych urządzeń optoelektronicznych lub
  3. prototypu mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego przeznaczonego do zabezpieczenia strefy nadgranicznej.
Wnioskodawcy:
  1. w przypadku, gdy projekt nie obejmuje prac rozwojowych - podmiot, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 Ustawy o NCBR, tj. uczelnie; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; Polska Akademia Nauk; instytuty naukowe PAN; instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe; Centrum Łukasiewicz; instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; Polska Akademia Umiejętności; inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
  2. konsorcjum, tj. grupa podmiotów w rozumieniu art. 37 ust. 1 pkt 1a Ustawy o NCBR, z zastrzeżeniem, że w przypadku projektu obejmującego prace rozwojowe, w skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jeden przedsiębiorca;
  3. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, działające na podstawie Umowy o utworzeniu centrum i reprezentowane przez lidera;
  4. przedsiębiorca spełniający kryterium podmiotowe, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 7, pkt 8 lub pkt 10 Ustawy o NCBR, prowadzący działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
Dofinansowanie:

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu leży w gestii wnioskodawcy, przy czym wkład własny wnioskodawcy i planowane koszty realizacji projektu są jednym z kryteriów oceny merytorycznej wniosków. 

Okres trwania projektu: w zależności od wybranego tematu 24 lub 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Nabór wniosków prowadzony w elektronicznym systemie ZSUN/OSF.

UWAGA! Przypominamy, iż zgodnie z zarządzeniem Rektora PW nr 37/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. z uwagi na ważny interes Politechniki Warszawskiej zespoły zamierzające składać do NCBR wnioski w konkursach w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa, w którym PW jest liderem lub konsorcjantem, zobowiązane są o zamiarze złożenia wniosku każdorazowo informować Prorektora ds. Ogólnych za pośrednictwem Dyrektora Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 10.11.2020
  • do NCBR (system ZSUN/OSF): 20.11.2020