Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - BEETHOVEN CLASSIC 4

Cel:

Wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.

Tematyka:

Badania podstawowe wyłącznie w dyscyplinach z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Wnioskodawcy:

Każdy z podmiotów określonych w ustawie o Narodowym Centrum Nauki, czyli: uczelnia; federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytut naukowy PAN; instytut badawczy; międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Centrum Łukasiewicz; instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; Polska Akademia Umiejętności; inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; grupa podmiotów, w skład której wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane powyżej albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; centrum naukowo-przemysłowe; centrum Polskiej Akademii Nauk; biblioteka naukowa; przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego; jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba fizyczna; przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone powyżej.

Dofinansowanie:

Minimalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu na cały okres jego realizacji wynosi 150 tys. zł. Maksymalna wartość finansowania nie jest określona.

Okres trwania projektu: 24 albo 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek o finansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Jeden egzemplarz wniosku należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych do 7 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

Składanie wniosków:
  • do COP: 07.12.2020
  • do NCN (system ZSUN/OSF): 15.12.2020