Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Weronika Figurska

 22 234 + wew. 50 35
 weronika.figurska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

NCN - CHANSE - Enhancing Well-being for the Future - 2023

Uwaga:
 1. na etapie składania wniosku międzynarodowego prosimy o przesłanie do opiekuna konkursu w DPK COP kosztorysu do konsultacji. Kosztorysy we wniosku międzynarodowymi i krajowym powinny być tożsame. Po złożeniu wniosku międzynarodowego nie można zmieniać wniosku krajowego.
 2. na złożenie wniosku krajowego zespół polski ma 7 dni od złożenia pełnego wniosku międzynarodowego (full proposal), tj. 26.03-2.04.2024.
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki.
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe.

Zakres tematyczny:

projekty mieszczące się w zakresie tematycznym konkursu Enhancing Well-being for the Future. 

Adresat:

uczelnia; grupa podmiotów (min. 2 uczelnie lub instytuty naukowe/badawcze lub inne podmioty prowadzące działalność naukową albo min. 1 z tych podmiotów oraz min. 1 przedsiębiorca); osoba fizyczna.

Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Wnioskodawca:

konsorcja międzynarodowe złożone z 4-6 zespołów badawczych pochodzących z min. 4 krajów biorących udział w konkursie (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Hiszpania, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania).

Dofinansowanie:
 • maks. wysokość finansowania nie jest określona, tzn. można wnioskować o dowolną, uzasadnioną kwotę,
 • do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych uczelni,
 • całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 750 000 euro,
 • kurs euro do wyliczenia budżetu polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 euro = 4,6976 zł,
 • możliwość zaplanowania stypendiów naukowych NCN dla studentów i doktorantów oraz środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania.
Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:
 • poziom międzynarodowy:

Lider projektu (tzw. project leader) w imieniu międzynarodowego konsorcjum składa wspólny wniosek skrócony tzw. outline proposal oraz pełen wniosek wspólny tzw. full proposal w języku angielskim za pomocą systemu elektronicznego EPSS.

 • poziom krajowy:

wniosek o finansowanie części polskiej projektu wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN oraz na stronie programu CHANSE:

Termin złożenia wniosku (etap I):
 • do CHANSE 23 EPSS (outline proposal) : 21.09.2023, 14:00
Termin złożenia wniosku (etap II):
 • do CHANSE 23 EPSS (full proposal): 26.03.2024, 14:00
Termin złożenia wniosku (etap III):
 • do NCN (wniosek krajowy): 02.04.2024