Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - DAINA 2

Cel:

Wspólna realizacja projektów badawczych przez polskie i litewskie zespoły badawcze.

Tematyka:

Badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN.

Wnioskodawcy:

Wniosek krajowy może złożyć każdy z podmiotów określonych w ustawie o NCN, czyli:

 1. uczelnia;
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.);
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 ze zm.);
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  •  Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534);
  •  instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 6. Polska Akademia Umiejętności;
 7. inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 8. grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;
 9. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 z zm.);
 10. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 z zm.);
 11. biblioteka naukowa;
 12. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dofinansowanie:

Minimalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu na cały okres jego realizacji musi wynosić 150 tys. zł., maksymalna - nie jest określona (koszty muszą być zasadne w stosunku do przedmiotu i zakresu badań).

Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek o finansowanie wspólnego projektu badawczego należy złożyć do NCN i do RCL odpowiednio przez polski i litewski zespół badawczy.

 1. W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek krajowy w terminie do 15 września 2020 r., godz. 16:00 (CEST) w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF.
  UWAGA! Informacje ujęte we wniosku krajowym muszą być tożsame z danymi zawartymi w Joint Project Description (JPD). Rozbieżności mogą skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.
 2. Po wysłaniu wniosku w systemie ZSUN/OSF polski kierownik projektu musi wygenerować wersję kompletną wniosku w formacie PDF i przekazać ją partnerowi litewskiemu, do załączenia w systemie JUNKIS.
 3. Następnie wnioskodawca litewski składa wniosek do RCL w systemie JUNKIS w terminie do 22 września 2020 r., godz. 16:00 (EEST). Do wniosku w systemie JUNKIS należy również dołączyć w formacie PDF wersję kompletnego wniosku złożonego wcześniej w systemie ZSUN/OSF.
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

Składanie wniosków (etap I):
 • do NCN (system ZSUN/OSF) : 15.09.2020
Składanie wniosków (etap II):
 • do RCL (system JUNKIS): 22.09.2020