Osoby do kontaktu:

dr Taras Palasyuk

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

NCN - EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research 2022

Cel:

Wsparcie międzynarodowych projektów badawczych dotyczących mechanizmów oraz podłoża biologicznego, leżących u podstaw terapii niefarmakologicznych, mających na celu dostosowanie holistycznego spersonalizowanego podejścia do leczenia chorób neurodegeneracyjnych.

Tematyka:

konkursu Understanding the mechanisms of non-pharmacological interventions dotyczy badań obejmujących:

 • określenie biomolekularnych i/lub fizycznych podstaw skutków terapii niefarmakologicznych;
 • identyfikację mechanizmów skutecznych terapii niefarmakologicznych na poziomie molekularnym i komórkowym poprzez zastosowanie najnowocześniejszych technologii;
 • identyfikację mechanizmów terapii niefarmakologicznych w mózgu, przy użyciu obrazowania mózgu, elektrofizjologii oraz innych najnowocześniejszych technik badawczych;
 • identyfikację biologicznych, psychologicznych i społecznych oznak zdrowia oraz ich powiązań, aby umożliwić identyfikację modyfikowalnych czynników ryzyka podatnych na terapie niefarmakologiczne oraz lepsze przewidywanie i monitorowanie skutków tych terapii dla przyszłych badań klinicznych na dużą skalę;
 • opracowanie zmodyfikowanych koncepcji terapii niefarmakologicznych o zwiększonej skuteczności w oparciu o głębsze zrozumienie ich mechanizmów;
 • identyfikacja potencjalnych miejsc docelowych dla kombinacji terapii farmakologicznych i niefarmakologicznych;
 • znalezienie (indywidualnych) czynników, które przewidują reakcję na terapię.

Wnioski składane w konkursie muszą dotyczyć jednej lub kilku następujących chorób neurozwyrodnieniowych:

 • choroba Alzheimera oraz inne demencje,
 • choroba Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości,
 • choroby prionowe,
 • stwardnienie zanikowe boczne,
 • choroba Huntingtona,
 • ataksja rdzeniowo-móżdżkowa,
 • rdzeniowy zanik mięśni.
Wnioskodawcy:

Konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie (Australia, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy).

Dofinansowanie:

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro dla maksymalnie 2 projektów.

Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:
 1. Etap pierwszy: 

Nabór wniosków wspólnych wstępnych (pre-proposals) odbywa się wyłącznie poprzez elektroniczny system składania wniosków sieci JPND. 

Na tym etapie polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

     2. Etap drugi:

 • poziom międzynarodowy - przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego pełnego tzw. full proposal  w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków sieci JPND.
 • poziom krajowy - przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.
Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu sieci JPND oraz na stronie NCN.

Składanie wniosków (etap I):
 • do systemu JPND - pre-proposals: 01.03.2022
Składanie wniosków (etap II):
 • do systemu JPND - full-proposals: 28.06.2022
Składanie wniosków (etap III):
 • do COP: 22.06.2022
 • do NCN (system ZSUN/OSF): 05.07.2022