Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - MAESTRO 12

Cel:

Realizacja przez doświadczonych naukowców pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Tematyka:

Badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN.

Wnioskodawcy:

Każdy z podmiotów określonych w ustawie o NCN, czyli:

 1. uczelnia;
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.);
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 ze zm.);
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534);
  • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 6. Polska Akademia Umiejętności;
 7. inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 8. grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;
 9. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 z zm.);
 10. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 z zm.);
 11. biblioteka naukowa;
 12. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz.1402);
 13. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 14. osoba fizyczna;
 15. przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt. 1-13.
Dofinansowanie:

Brak określonej minimalnej i maksymalnej wysokości budżetu projektu.

Okres trwania projektu: 36, 48 lub 60 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF.

Jeden egzemplarz wniosku należy dostarczyć do COP PW do dnia 5 września 2020 r.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

Składanie wniosków:
 • do COP: 05.09.2020
 • do NCN (system ZSUN/OSF) : 15.09.2020