Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - MAESTRO 13

Cel:

Realizacja projektów badawczych przez doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Tematyka:

Badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z paneli NCN.

Wnioskodawcy:

Uczelnia; federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytut naukowy PAN; instytut badawczy; międzynarodowy instytut naukowy; Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; Polska Akademia Umiejętności; inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; grupa podmiotów, w skład której wchodzą co najmniej 2 podmioty wskazane powyżej albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; centrum naukowo-przemysłowe; centrum Polskiej Akademii Nauk; biblioteka naukowa; przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego; jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba fizyczna; przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone powyżej.

Dofinansowanie:

Maksymalna wysokość finansowania nie jest określona, można wnioskować o dowolną, uzasadnioną kwotę.

Okres trwania projektu: 36, 48 lub 60 miesięcy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF

Jeden egzemplarz wniosku należy dostarczyć do Działu Projektów Krajowych COP do 6 września 2021 r., godz. 16.00.

Szczegółowe informacje:

na stronie NCN.

Składanie wniosków:
  • do COP: 06.09.2021
  • do NCN (system ZSUN/OSF): 15.09.2021