Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Weronika Figurska

 22 234 + wew. 50 35
 weronika.figurska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

NCN - MAESTRO - 15/2023

Uwaga:

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia pracownika COP-DPK w charakterze redaktora pomocniczego. Zgłoszenia prosimy przesłać mailem: weronika.figurska@pw.edu.pl.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe

Zakres tematyczny:

badania podstawowe w dowolnym obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN

Adresat:

Kierownikiem projektu może być osoba posiadająca min. stopień naukowy doktora, która w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat (tj. w okresie od 01.01.2013 do 15.09.2023):

 1. opublikowała min. 5 publikacji w renomowanych czasopismach/ wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych,
 2. kieruje lub kierowała realizacją min. 2 projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych (przez występowanie w roli kierownika projektu rozumie się również kierowanie /koordynację pracami grupy badawczej w projektach lub programach międzynarodowych) (MINIATURA, UWERTURA, ETIUDA i FUGA nie są konkursami na projekty badawcze w związku z tym nie są podstawą do realizacji ww. warunku nr 2),
 3. spełnia co najmniej 3 z poniższych kryteriów:
 • była w komitecie naukowym min. 1 uznanej konferencji międzynarodowej,
 • opublikowała min. 1 monografię,
 • wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
 • zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
 • jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii, ma inne istotne osiągnięcia w nauce.

Łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba wskazana jest jako kierownik projektu, nie może przekraczać 2. Liczba ta ulega zwiększeniu do 3 w przypadku, gdy dana osoba kieruje min. 1 projektem finansowanym w międzynarodowym konkursie NCN lub złożyła min. 1 wniosek do międzynarodowego konkursu NCN. Do limitów tych nie wlicza się projektów ani wniosków z konkursów PRELUDIUM BIS, DIOSCURI, TANGO, SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19.

Wnioskodawca:
 • uczelnia,
 • grupa podmiotów, w skład której wchodzą min. 2 uczelnie lub instytuty naukowe/badawcze lub inne podmioty prowadzące działalność naukową albo min. 1 z tych podmiotów oraz min. 1 przedsiębiorca,
 • osoba fizyczna.
Dofinansowanie:
 • można wnioskować o dowolną, uzasadnioną kwotę
 • do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych uczelni
Okres trwania projektu: 36, 48 lub 60 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

Zanim wniosek zostanie złożony elektronicznie za pośrednictwem systemu OSF należy:

 1. po uzupełnieniu wszystkich zakładek wniosku i ich sprawdzeniu, przejść do zablokowania wniosku korzystając z opcji „zablokuj do NCN” i wydrukowania dokumentów potrzebnych do podpisu. Po zablokowaniu wniosku do NCN możliwa jest tylko edycja opisu projektu badawczego
 2. po zablokowaniu pojawi się nowa zakładka „elektroniczna wysyłka”, należy pobrać z niej 2 potwierdzenia złożenia wniosku: potwierdzenie złożenia wniosku – Kierownik (PI) oraz potwierdzenie złożenia wniosku - podmiot. Należy również pobrać PDF wniosku
 3. wymienione wyżej 3 dokumenty należy wydrukować w 1 egzemplarzu i podpisać przez Kierownika Jednostki organizacyjnej, w której będzie realizowany projekt (Jednostki mogą wymagać dodatkowych wewnętrznych podpisów np. Dyrektora Instytutu) - we wniosku przy oświadczeniu administracyjnym i na potwierdzeniu złożenia wniosku podmiotu oraz przez Pełnomocnika Kwestora Jednostki organizacyjnej we wniosku przy kosztorysie
 4. po dostarczeniu z jednostki organizacyjnej dokumentów do DPK COP (pok. 5.16) i podpisaniu ich przez Kwestor i Prorektora ds. Nauki, skany potwierdzeń złożenia wniosku oraz pełnomocnictwo dla Prorektora, pracownik DPK COP przesyła do Kierownika projektu do załączenia w systemie OSF
 5. po załączeniu potwierdzeń złożenia wniosku i pełnomocnictwa kompletny wniosek jest możliwy do wysłania poprzez opcję „wyślij do NCN”

UWAGA: po kliknięciu  „wyślij do NCN” w systemie status wniosku zmieni się na „wysłany”. Do NCN nie przekazuje się żadnej wersji papierowej wniosku

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN:

 1. w projektach badawczych finansowanych w ramach konkursu MAESTRO 15 poza kierownikiem projektu w realizację zadań badawczych mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc lub stanowisku badacza (senior researcher)
 2. do realizacji zadań w projekcie należy przewidzieć zaangażowanie na łączny okres min. 72 m-cy doktoranta/doktorantów lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc,

     3. zgodnie z wytycznymi Uczelni:

 • koszty pośrednie Open Access należy uzupełniać we wnioskach w maks. wartości równej 2 proc. kosztów bezpośrednich,
 • koszty pośrednie ogólne należy uzupełniać we wnioskach w maks. wartości równej 20 proc. kosztów bezpośrednich,

     4. w projekcie jest możliwość zaplanowania środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania.

Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 05.09.2023, 16:00
 • do NCN: 15.09.2023, 16:00