Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - MINIATURA 6

Cel:

Wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Może to być jedno spośród wymienionych działań:

  • badania wstępne/pilotażowe,
  • kwerenda,
  • staż naukowy,
  • wyjazd badawczy,
  • wyjazd konsultacyjny.
Tematyka:

Badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN.

Wnioskodawcy:

uczelnia, federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytut naukowy PAN, instytut badawczy, międzynarodowy instytut naukowy, biblioteka naukowa, Centrum Łukasiewicz, instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych, a podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego.

Dofinansowanie:

od 5 tys. zł. do 50 tys. zł.

Okres trwania projektu: do 12 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF. Przed wysłaniem wniosku do NCN należy dostarczyć go do DPK COP w wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF).

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

Składanie wniosków:
  • do COP: 21.07.2022
  • do NCN (system ZSUN/OSF): 31.07.2022