Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr inż. Elżbieta Baranowska-Pytko

 22 234 + wew. 64 26
 elzbieta.pytko@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

NCN - MINIATURA - 7/2023

Uwaga:

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia pracownika COP-DPK w charakterze redaktora pomocniczego. Zgłoszenia prosimy przesłać mailem: elzbieta.pytko@pw.edu.pl.

Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe.

Zakres tematyczny:
 • brak ograniczeń tematycznych,
 • zakres tematyczny wniosku powinien dotyczyć realizacji pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.
Adresat:

Badaczem wskazanym do realizacji działania naukowego może być osoba, która: 

 1. uzyskała stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach;
 2. jest zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę na dzień złożenia wniosku;
 3. nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN;
 4. nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;
 5. nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie NCN;
 6. posiada w swoim dorobku naukowym min. 1 opublikowaną pracę lub min. 1 dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.
Wnioskodawca:

uczelnia.

Dofinansowanie:
 • od 5 tys. do 50 tys. zł na realizację pojedynczego działania naukowego,
 • koszty pośrednie wynoszą 10 proc. kosztów bezpośrednich,
 • do 10 proc. kosztów kwalifikowalnych uczelni.
Okres trwania projektu: maks.12 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

 1. możliwość złożenia wniosku w języku polskim lub w języku angielskim,
 2. nie ma możliwości zaplanowania kosztów wynagrodzeń oraz stypendiów, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami podmiotu, w którym realizowane jest działanie,
 3. nie ma możliwości zaplanowania środków na zakup, wytworzenie, modernizację lub leasing aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania, jak również nie można zaplanować kosztów zakupu sprzętu informatyczno-biurowego (np. komputer, koszty licencji i wytworzenia oprogramowania, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka).
Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 21.07.2023
 • do NCN: 31.07.2023