Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - OPUS 20 + LAP

Cel:

Realizacja projektów badawczych przez naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Konkurs OPUS 20 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Tematyka:

Badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN.

W przypadku wniosków OPUS LAP, w których zaplanowano współpracę dwustronną między zespołami badawczymi z Polski i Niemiec, można złożyć wniosek wyłącznie w obszarze nauk o życiu (NZ) lub nauk ścisłych i technicznych (ST).

Wnioskodawcy:

Każdy z podmiotów określonych w ustawie o Narodowym Centrum Nauki, czyli: uczelnia; federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytut naukowy PAN; instytut badawczy; międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Centrum Łukasiewicz; instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; Polska Akademia Umiejętności; inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; grupa podmiotów, w skład której wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane powyżej albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; centrum naukowo-przemysłowe; centrum Polskiej Akademii Nauk; biblioteka naukowa; przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego; jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba fizyczna; przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone powyżej.

Dofinansowanie:

Maksymalna wysokość finansowania nie jest określona, tzn. można wnioskować o dowolną, uzasadnioną kwotę.

Okres trwania projektu: 12, 24, 36 lub 48 m-cy (wniosek OPUS); 24, 36 lub 48 m-cy (wniosek OPUS LAP – współpraca z partnerem z Austrii, Szwajcarii lub Słowenii); 24 lub 36 m-cy (współpraca z partnerem z Niemiec lub Czech).
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Jeden egzemplarz wniosku należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych do 7 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

Składanie wniosków:
  • do COP: 07.12.2020
  • do NCN (system ZSUN/OSF): 15.12.2020