Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - OPUS 21

Cel:

realizacja projektów badawczych:

  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
  • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,
  • bez udziału partnerów zagranicznych.
Tematyka:

badania podstawowe z dowolnej dyscypliny naukowej określonej w panelach NCN.

Wnioskodawcy:

każdy z podmiotów określonych w ustawie o Narodowym Centrum Nauki, czyli: uczelnia; federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytut naukowy PAN; instytut badawczy; międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Centrum Łukasiewicz; instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; Polska Akademia Umiejętności; inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej dwa podmioty wskazane powyżej albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; centrum naukowo-przemysłowe; centrum Polskiej Akademii Nauk; biblioteka naukowa; przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego; jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba fizyczna; przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone powyżej.

Dofinansowanie:

maksymalna wysokość finansowania nie jest określona tzn. można wnioskować o dowolną, uzasadnioną kwotę.

UWAGA: W związku ze zmianami w sposobie raportowania innych kosztów bezpośrednich, jeśli kierownik projektu nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego, prosimy o zaplanowanie kosztu wyrobienia podpisu w kosztorysie wniosku w podkategorii "inne" w ramach innych kosztów bezpośrednich.

Okres trwania projektu: 12, 24, 36 lub 48 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Jeden egzemplarz wniosku należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych COP w nieprzekraczalnym terminie do 8 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Składanie wniosków:
  • do COP: 08.06.2021
  • do NCN: 15.06.2021