Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - POLONEZ BIS 3

Cel:

realizacja projektów badawczych przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy; rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach.

Tematyka:

badania podstawowe z dowolnej dyscypliny naukowej określonej w panelach NCN.

Wnioskodawcy:

Kierownikiem projektu badawczego POLONEZ BIS 3 może być osoba przyjeżdżająca z zagranicy, która zamierza prowadzić badania podstawowe w instytucji znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba ta musi spełniać dwa podstawowe warunki:

  • doświadczenie naukowe: kierownik projektu musi posiadać stopień doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • warunek mobilności: w okresie trzech lat poprzedzających dzień ogłoszenia konkursu (tj. pomiędzy 15 września 2019 r. a 14 września 2022 r.) kierownik projektu nie przebywał, nie był zatrudniony ani nie studiował w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie, z wyłączeniem krótkich pobytów turystycznych/wakacyjnych, okresu odbywania obowiązkowej służby wojskowej i procedur uchodźczych, pobytu w Polsce rozpoczynającego się 24 lutego 2022 r. lub później w przypadku osób objętych Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.
Dofinansowanie:

Kosztorys musi być uzasadniony w stosunku do przedmiotu oraz zakresu badań i oparty na realnych wyliczeniach. Szczegóły określono w regulaminie.

Okres trwania projektu: 24 m-ce. Wnioskodawca może wskazać jako datę rozpoczęcia realizacji projektu 1 września, 1 października lub 1 listopada 2023 r.
Miejsce/sposób składania wniosków:

wniosek o finansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

1 egzemplarz wniosku należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych COP w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

Składanie wniosków:
  • do COP: 07.12.2022
  • do NCN: 15.12.2022