Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - PRELUDIUM 21

Cel:

realizacja projektów badawczych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Tematyka:

badania podstawowe z dowolnej dyscypliny naukowej określonej w panelach NCN.

Wnioskodawcy:

każdy z podmiotów określonych w ustawie o Narodowym Centrum Nauki, czyli: uczelnia; federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytut naukowy PAN; instytut badawczy; międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Centrum Łukasiewicz; instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; Polska Akademia Umiejętności; inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej dwa podmioty wskazane powyżej albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; centrum naukowo-przemysłowe; centrum Polskiej Akademii Nauk; biblioteka naukowa; przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego; jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba fizyczna; przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone powyżej.

Dofinansowanie:

dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy finansowanie nie przekracza 70 tys.; dla 24 miesięcy - 140 tys. zł; dla 36 miesięcy – 210 tys. zł.

Okres trwania projektu: 12, 24 albo 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Jeden egzemplarz wniosku należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych COP w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

Składanie wniosków:
  • do COP: 07.06.2022
  • do NCN: 15.06.2022