Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr inż. Elżbieta Baranowska-Pytko

 22 234 + wew. 64 26
 elzbieta.pytko@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

NCN - PRELUDIUM BIS - 5/2023

Uwaga:

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia pracownika COP-DPK w charakterze redaktora pomocniczego. Zgłoszenia prosimy przesłać mailem: elzbieta.pytko@pw.edu.pl.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe

Zakres tematyczny:

badania podstawowe w dowolnym obszarze określonym w jednym z 26 paneli NCN

Adresat:

Kierownikiem projektu składanego w konkursie może być osoba, która spełnia wymagania dla promotora określone w art. 190 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (warunek musi zostać spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie) oraz będzie promotorem doktoranta, realizującego projekt badawczy finansowany w ramach konkursu PRELUDIUM BIS.

Łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę oraz wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba jest wskazana jako kierownik projektu, nie może przekraczać 2. Do tego limitu (szczegółowo por. § 8 i § 9 Regulaminu) nie wlicza się projektów finansowanych i wniosków złożonych m.in. w ramach konkursu PRELUDIUM BIS.

Nie można jednocześnie być kierownikiem projektu w więcej niż 2 projektach badawczych finansowanych w ramach konkursu PRELUDIUM BIS.

Wnioskodawca:

podmiot prowadzący szkołę doktorską 

Dofinansowanie:
 • do 300 tys. zł (w tym 40 tys. zł dla kierownika projektu). Dodatkowo budżet projektu obejmuje koszty stypendium dla doktoranta oraz koszty pośrednie,
 • do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych uczelni,
 • w projekcie  nie można zaplanować środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.
Okres trwania projektu: 36 lub 48 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

Zanim wniosek zostanie złożony elektronicznie za pośrednictwem systemu OSF należy:

 1. po uzupełnieniu wszystkich zakładek wniosku i ich sprawdzeniu, przejść do zablokowania wniosku korzystając z opcji „zablokuj do NCN” i wydrukowania dokumentów potrzebnych do podpisu. Po zablokowaniu wniosku do NCN możliwa jest tylko edycja opisu projektu badawczego
 2. po zablokowaniu pojawi się nowa zakładka „elektroniczna wysyłka”, należy pobrać z niej 2 potwierdzenia złożenia wniosku: potwierdzenie złożenia wniosku – Kierownik (PI) oraz potwierdzenie złożenia wniosku - podmiot. Należy również pobrać PDF wniosku
 3. wymienione wyżej 3 dokumenty należy wydrukować w 1 egzemplarzu i podpisać przez Kierownika Jednostki organizacyjnej, w której będzie realizowany projekt (Jednostki mogą wymagać dodatkowych wewnętrznych podpisów np. Dyrektora Instytutu) - we wniosku przy oświadczeniu administracyjnym i na potwierdzeniu złożenia wniosku podmiotu oraz przez Pełnomocnika Kwestora Jednostki organizacyjnej we wniosku przy kosztorysie
 4. po dostarczeniu z jednostki organizacyjnej dokumentów do DPK COP (pok. 5.16) i podpisaniu ich przez Kwestor i Prorektora ds. Nauki, skany potwierdzeń złożenia wniosku oraz pełnomocnictwo dla Prorektora, pracownik DPK COP przesyła do Kierownika projektu do załączenia w systemie OSF
 5. po załączeniu potwierdzeń złożenia wniosku i pełnomocnictwa kompletny wniosek jest możliwy do wysłania poprzez opcję „wyślij do NCN”

UWAGA: po kliknięciu  „wyślij do NCN” w systemie status wniosku zmieni się na „wysłany”. Do NCN nie przekazuje się żadnej wersji papierowej wniosku

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN:

 1. do zespołu badawczego należą wyłącznie kierownik projektu (promotor doktoranta) oraz doktorant. Projekt badawczy w ramach konkursu PRELUDIUM BIS realizuje doktorant wybrany w drodze otwartego konkursu, przeprowadzonego przez komisję powołaną przez kierownika podmiotu będącego wnioskodawcą, w którym będzie realizowany projekt badawczy. Do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej,
 2. doktorant jest zobowiązany do realizacji trwającego od 3 do 6 m-cy zagranicznego stażu badawczego, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA),
 3. projekt badawczy PRELUDIUM BIS 5 musi być realizowany przez doktoranta w ramach planowanej rozprawy doktorskiej,
 4. brak wymogu uzyskania stopnia doktora jako efektu realizacji projektu,
 5. zgodnie z wytycznymi Uczelni:
 • koszty pośrednie Open Access należy uzupełniać we wnioskach w maks.wartości równej 2 proc. kosztów bezpośrednich,
 • koszty pośrednie ogólne należy uzupełniać we wnioskach w maks. wartości równej 20 proc. kosztów bezpośrednich.
Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 05.09.2023, 16:00
 • do NCN: 15.09.2023, 16:00