Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - SHENG 2

Cel: Realizacja zadań badawczych przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-chińskich projektów badawczych.
Tematyka: Badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z paneli HS6 (HS6_001-HS6_007, HS6_013-HS6_014), ST4, ST5, ST8 lub NZ1-NZ9.
Wnioskodawcy:

uczelnie; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytuty naukowe PAN; instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Centrum Łukasiewicz; instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; Polska Akademia Umiejętności; inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; grupy podmiotów, w skład której wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane powyżej albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; centra naukowo-przemysłowe; centrum Polskiej Akademii Nauk; biblioteki naukowe; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoby fizyczne; przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone powyżej. 

Dofinansowanie:

Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 250 tys. zł.

Okres trwania projektu: 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Jeden egzemplarz wniosku należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych COP do 5 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN

Składanie wniosków:
  • do COP: 05.03.2021
  • do NCN (system ZSUN/OSF): 15.03.2021