Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - SONATA 17

Cel:

realizacja projektów badawczych przez osoby posiadające tytuł naukowy lub uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Tematyka:

badania podstawowe w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach NCN.

Wnioskodawcy:

uczelnia; federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytut naukowy PAN; instytut badawczy; międzynarodowy instytut naukowy; Centrum Łukasiewicz; instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz; Polska Akademia Umiejętności; inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową; grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej dwa podmioty wskazane powyżej albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; centrum naukowo-przemysłowe; centrum Polskiej Akademii Nauk; biblioteka naukowa; przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego; jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba fizyczna; przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone powyżej.

Dofinansowanie:

max. wysokość finansowania nie jest określona tzn. można wnioskować o dowolną, uzasadnioną kwotę.

Okres trwania projektu: 12, 24 albo 36 miesięcy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

Składanie wniosków:
  • do COP: 06.12.2021
  • do NCN: 15.12.2021