Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - SONATA BIS 12

Cel:

realizacja projektów badawczych mających na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Tematyka:

badania podstawowe w dowolnym obszarze określonym w jednym z 25 paneli dziedzinowych NCN.

Wnioskodawcy:

uczelnia; federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytut naukowy PAN; instytut badawczy; międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; Polska Akademia Umiejętności; inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; grupa podmiotów, w skład której wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane powyżej albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; centrum naukowo-przemysłowe; centrum Polskiej Akademii Nauk; biblioteka naukowa; przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego); jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Prezes Głównego Urzędu Miar; osoba fizyczna; przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone powyżej.

Dofinansowanie:

brak określonej min. i maks. łącznej wysokości środków finansowych, o które można wnioskować.

Okres trwania projektu: 36, 48 albo 60 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, jeden egzemplarz wniosku należy dostarczyć do COP do 5 września 2022 r.

Szczegółowe informacje:

dostępne na stronie NCN.

Składanie wniosków:
  • do COP: 05.09.2022
  • do NCN: 15.09.2022