Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - SONATINA 5

Cel: Wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w zagranicznych ośrodkach naukowych.
Tematyka: Badania naukowe (badania podstawowe i aplikacyjne) w dowolnej dyscyplinie naukowej.
Wnioskodawcy:

uczelnie; federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; instytuty naukowe PAN; instytuty badawcze; międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Centrum Łukasiewicz; instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; Polska Akademia Umiejętności; inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane wcześniej albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; centra naukowo-przemysłowe; centra Polskiej Akademii Nauk; biblioteki naukowe; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego; jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoby fizyczne.

Dofinansowanie:

jednostka naukowa, w której realizowany będzie projekt badawczy, otrzyma środki finansowe na:

  • zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku naukowym w okresie realizacji przez niego projektu badawczego,
  • realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku,
  • realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym.
Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Jeden egzemplarz wniosku z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych COP do 5 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

Składanie wniosków:
  • do COP: 05.03.2021
  • do NCN (system ZSUN/OSF): 15.03.2021