Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Weronika Figurska

 22 234 + wew. 50 35
 weronika.figurska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

NCN - T-AP DGT - 2023

Uwaga:

na etapie składania wniosku międzynarodowego prosimy o przesłanie do opiekuna konkursu w DPK COP kosztorysu do konsultacji. Kosztorysy zawarte we wniosku międzynarodowymi i krajowym powinny być tożsame. Po złożeniu wniosku międzynarodowego nie będzie możliwe dokonywanie zmian we wniosku krajowym.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe

Zakres tematyczny:

9 głównych obszarów tematycznych:

 • Concepts, understandings and models of democracy, governance and trust,
 • Education,
 • Media, information and communication,
 • Economies and economic systems,
 • Identities, discrimination, marginalization and inequalities,
 • Ecosystems and environments,
 • Epistemologies, knowledge and expertise,
 • History and culture,
 • Power, authority and conflict.

Szczegółowy zakres tematyczny konkursu znajduje na stronie sieci T-AP.

Adresat:

konsorcja międzynarodowe złożone z min. 3 zespołów badawczych z min. 3 krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku (np. Polska-Kanada-Brazylia lub USA-Polska-RPA).

Kraje uczestniczące w konkursie: Brazylia, Chorwacja, Francja, Kanada, Polska, Republika Południowej Afryki, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Wielka Brytania.

Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Wnioskodawca:
 • uczelnia,
 • grupa podmiotów, w skład której wchodzą min. 2 uczelnie lub instytuty naukowe/badawcze lub inne podmioty prowadzące działalność naukową albo min. 1 z tych podmiotów oraz min. 1 przedsiębiorca,
 • osoba fizyczna.
Dofinansowanie:
 • maks. wysokość budżetu polskiego zespołu nie została określona, ale należy pamiętać, że zasadność zaplanowanych wydatków w odniesieniu do zakresu zadań jest przedmiotem oceny
 • do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych uczelni
 • całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 600 tys. euro.
Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

konkurs jest jednoetapowy, co oznacza, że na poziomie międzynarodowym składane są wyłącznie wnioski pełne (Full Proposal), poprzedzone wypełnieniem obowiązkowego formularza Notice of Intent to apply (NOI). Złożenie formularza jest obowiązkowe, a wnioski, dla których nie zostanie złożony NOI, nie będą rozpatrywane.

 Poziom międzynarodowy:

 • obowiązkowy formularz Notice of Intent to apply (NOI) wypełnia i składa na stronie internetowej agencji FAPESP w imieniu całego konsorcjum Lider projektu (Lead Principal Investigator)
 •  wniosek pełny (Full Proposal) przygotowuje polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi, w języku angielskim. Full Proposal składany jest przez Lidera projektu (Lead Principal Investigator), w imieniu całego konsorcjum, w elektronicznym systemie obsługi wniosków agencji FAPESP (system SAGe)

Poziom krajowy:

 • polski zespół badawczy przygotowuje wniosek krajowy dotyczący polskiej części projektu. Wniosek krajowy należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, w terminie do 7 dni od daty zakończenia naboru wniosków pełnych na poziomie międzynarodowym

Zanim wniosek zostanie złożony elektronicznie za pośrednictwem systemu OSF należy:

 1. po uzupełnieniu wszystkich zakładek wniosku i ich sprawdzeniu, przejść do zablokowania wniosku korzystając z opcji „zablokuj do NCN” i wydrukowania dokumentów potrzebnych do podpisu. Po zablokowaniu wniosku do NCN możliwa jest tylko edycja opisu projektu badawczego
 2. po zablokowaniu pojawi się nowa zakładka „elektroniczna wysyłka”, należy pobrać z niej 2 potwierdzenia złożenia wniosku: potwierdzenie złożenia wniosku – Kierownik (PI) oraz potwierdzenie złożenia wniosku - podmiot. Należy również pobrać PDF wniosku
 3. wymienione wyżej 3 dokumenty należy wydrukować w 1 egzemplarzu i podpisać przez Kierownika Jednostki organizacyjnej, w której będzie realizowany projekt (Jednostki mogą wymagać dodatkowych wewnętrznych podpisów np. Dyrektora Instytutu) - we wniosku przy oświadczeniu administracyjnym i na potwierdzeniu złożenia wniosku podmiotu oraz przez Pełnomocnika Kwestora Jednostki organizacyjnej we wniosku przy kosztorysie
 4. po dostarczeniu z jednostki organizacyjnej dokumentów do DPK COP (pok. 5.16) i podpisaniu ich przez Kwestor i Prorektora ds. Nauki, skany potwierdzeń złożenia wniosku oraz pełnomocnictwo dla Prorektora, pracownik DPK COP przesyła do Kierownika projektu do załączenia w systemie OSF
 5. po załączeniu potwierdzeń złożenia wniosku i pełnomocnictwa kompletny wniosek jest możliwy do wysłania poprzez opcję „wyślij do NCN”

UWAGA: po kliknięciu  „wyślij do NCN” w systemie status wniosku zmieni się na „wysłany”. Do NCN nie przekazuje się żadnej wersji papierowej wniosku.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN oraz sieci T-AP:

 1. polskim wnioskodawcom w konkursie zalecamy przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx. Tabelę budżetową należy przesłać na adres przemyslaw.puchala@ncn.gov.pl w terminie do 20 października 2023 r.,
 2. kurs Eeuro, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 euro = 4,5259 zł,
 3. w projekcie jest możliwość zaplanowania stypendiów naukowych NCN i stypendiów doktoranckich oraz środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania,
 4. zgodnie z wytycznymi Uczelni:
 • koszty pośrednie Open Access należy uzupełniać we wnioskach w maks. wartości równej 2 proc. kosztów bezpośrednich,
 • koszty pośrednie ogólne należy uzupełniać we wnioskach w maks. wartości równej 20 proc. kosztów bezpośrednich,
Termin złożenia wniosku (etap I):
 • do agencji FAPESP (Notice of Intent to apply - NOI) : 29.09.2023
Termin złożenia wniosku (etap II):
 • do agencji FAPESP (Full Proposal): 06.11.2023
Termin złożenia wniosku (etap III):
 • do COP: 03.11.2023
 • do NCN (wniosek krajowy): 06.11.2023 - 13.11.2023