Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - konkurs sieci ForestValue

Cel:

realizacja międzynarodowych projektów badawczych z zakresu gospodarki leśnej.

Tematyka:
  • Sustainable and multifunctional use and management of forests, to maximize their contribution to all United Nations Sustainable Development Goals;
  • Building with wood from various perspectives;
  • Analysis of benefits, synergies and trade-offs in the use of forest biomass.
Wnioskodawcy:

konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Finlandia, Francja, Irlandia, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowenia, Szwecja, Turcja.

Dofinansowanie:

całkowita wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze wynosi 500 000 euro.

Okres trwania projektu: 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:
  • na poziomie międzynarodowym: wspólny wniosek w języku angielskim przygotowany przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi należy złożyć poprzez elektroniczny system składania wniosków sieci ForestValue (ESS);
  • na poziomie krajowym: wniosek krajowy przygotowany przez polski zespół badawczy dotyczący polskiej części projektu należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.

Polskim wnioskodawcom w konkursie zalecane jest przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx w terminie do 31 marca 2021 r. Wypełnioną tabelę należy przesłać na adres alicja.dylag@ncn.gov.pl. Wzór tabeli można pobrać ze strony NCN.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki oraz na stronie sieci ForestValue.

Składanie wniosków (etap I):
  • do COP: 01.01.2021 - 02.04.2021
  • do Sieci ForestValue (wniosek międzynarodowy): 13.04.2021
Składanie wniosków (etap II):
  • do NCN (wniosek krajowy): 20.04.2021