Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - konkurs sieci JPI Urban Europe

Cel:

konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące obszarów tematycznych związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych.

Tematyka:

transformacja obszarów miejskich (Urban Transformation Capacities):

  • Topic 1: Urban circular economies,
  • Topic 2: Community-based developments and urban innovation ecosystems,
  • Topic 3: Robust and resilient urban infrastructure and built environment.
Wnioskodawcy:

konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja.

Dofinansowanie:

środki przeznaczone przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły wynoszą 500 tys. euro.

Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:
  • poziom międzynarodowy - etap I: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego skróconego tzw. pre-proposal, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków UDiManager;
  • poziom międzynarodowy - etap II: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego pełnego tzw. full proposal, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków UDiManager;
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach NCN i sieci JPI Urban Europe.

Składanie wniosków (etap I):
  • do JPI Urban Europe (system UDiManager): 15.04.2021
Składanie wniosków (etap II):
  • do JPI Urban Europe (system UDiManager): 23.09.2021
Składanie wniosków (etap III):
  • do COP: 20.09.2021
  • do NCN (system ZSUN/OSF): 30.09.2021