Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - konkursu sieci JPIAMR

Cel:

realizacja międzynarodowych projektów badawczych dotyczących oporności na antybiotyki.

Tematyka:

One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of AMR.

Konkurs skierowany jest w szczególności do zespołów badawczych, które wykorzystają podejście One Health, aby:

  • zrozumieć wpływ interwencji na rozwój i transmisję oporności na antybiotyki,
  • opracować, wdrożyć, ocenić i porównać interwencje, które będą miały istotny wpływ na zapobieganie lub ograniczanie rozwoju i transmisji antybiotykooporności w obrębie i pomiędzy różnymi obszarami One Health (ludzie, zwierzęta, środowisko).
Wnioskodawcy:

konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Argentyna, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Dofinansowanie:

środki finansowe przeznaczone przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie to 500 000 euro.

Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie konkursu międzynarodowego, polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi  przygotowuje w języku angielskim wspólny wniosek. Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu JPIAMR2021_HARISSA.

Na etapie składania wniosków wstępnych, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

Na poziomie krajowym polski zespół badawczy przygotowuje wniosek krajowy, dotyczący polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN oraz na stronie sieci JPIAMR.

Składanie wniosków (etap I):
  • do Sieć JPIAMR - wnioski wstępne pre-proposals: 16.03.2021
Składanie wniosków (etap II):
  • do Sieci JPIAMR - wnioski pełne full proposals: 12.07.2021
Składanie wniosków (etap III):
  • do NCN - wniosek krajowy: 19.07.2021