Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - międzynarodowy konkurs z zakresu bioróżnorodności we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+)

Cel:

realizacja międzynarodowych projektów badawczych koncentrujących się na doskonaleniu systemu monitorowania różnorodności biologicznej i zmian w ekosystemach; wsparcie badaczy w opracowywaniu narzędzi służących lepszemu wdrażaniu i harmonizacji programów monitorowania bioróżnorodności w różnych krajach i regionach oraz wykazywaniu możliwości wykorzystania informacji z monitoringu w procesie wprowadzenia zmian w polityce transformacyjnej i zarządzaniu.

Tematyka:
  1. Innovation and harmonization of methods and tools for collection and management of biodiversity monitoring data,
  2. Addressing knowledge gaps on biodiversity status, dynamics, and trends to reverse biodiversity loss,
  3. Making use of available biodiversity monitoring data.
Wnioskodawcy:

konsorcja międzynarodowe złożone z min. 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje biorące udział w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Tunezja, Turcja, Węgry, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej.

Dofinansowanie:

całkowita wysokość środków na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 1 mln euro.

Okres trwania projektu: 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Etap I: Nabór wspólnych wniosków wstępnych (pre-proposals) odbywa się wyłącznie poprzez system EPSS. Na tym etapie polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

Etap II: Nabór wspólnych wniosków pełnych (full proposals) odbywa się poprzez system EPSS. Dodatkowo kierownik projektu (po stronie polskiej) zobowiązany jest do przygotowania wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu w systemie OSF.

Wniosek krajowy należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wspólnych wniosków pełnych (full proposals). Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz we wspólnym wniosku pełnym (full proposal) muszą być tożsame.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN  oraz na stronie Partnerstwa BiodivERsA+.

Składanie wniosków (etap I):
  • do EPSS (pre-proposals) : 09.11.2022
Składanie wniosków (etap II):
  • do EPSS (full proposals) : 05.04.2023
Składanie wniosków (etap III):
  • do NCN: 12.04.2023