Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Justyna Wojciechowska

 22 234 + wew. 53 56

 justyna.wojciechowska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

NEON - 2/2022

Uwaga:

PWI będą przysługiwać wspólnie Wykonawcy z jednej strony oraz PKN ORLEN z drugiej strony w częściach odpowiadających ich udziałowi finansowemu w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych realizowanego Projektu. W każdym projekcie PKN Orlen dofinansowuje 50 proc. wartości projektu.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i PKN ORLEN
Rodzaj przedmiotowy projektu:
  • badania przemysłowe
  • eksperymentalne prace rozwojowe
Zakres tematyczny:

rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji i w konsekwencji cyfryzacja procesów. Cel ten realizowany jest poprzez zagadnienie badawcze, tj. innowacyjne systemy monitoringu korozji oraz działania obniżające jej negatywny wpływ na instalacje produkcyjne, obejmujące tematy:
1.1. Aplikacja do monitorowania i predykcji korozji na instalacjach przemysłowych branży rafineryjno-petrochemicznej zawierająca moduły machine learning
1.2. Innowacyjne urządzenie/system do monitorowania czynników korozyjnych w procesowych strumieniach węglowodorowych oraz wodnych w czasie rzeczywistym (online), w tym zawartości związków i pierwiastków wpływających na przyspieszenie korozji oraz detekcja – wraz z lokalizacją w obrębie instalacji – i monitoring szybkości różnych rodzajów korozji (równomiernej, wżerowej, naprężeniowej, wodorowej, podosadowej, siarczkowej oraz spowodowanej przez kwasy naftenowe)
1.3.Telemetryczny system centralnego nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania ochrony katodowej zbiorników podziemnych wraz z mapą interaktywną zdarzeń awaryjnych

Adresat:

bez ograniczeń.

Wnioskodawca:

przedsiębiorstwa, jednostki naukowe lub konsorcja, w skład których wchodzą jednostki naukowe lub przedsiębiorcy,  przy czym w skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie 5 podmiotów.

Liderem Konsorcjum może być tylko przedsiębiorca.

Dofinansowanie:

budżet konkursu to 8 mln zł.

Okres trwania projektu: 48 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (link do systemu – aktywny od 27 stycznia 2023 r.).

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Potencjał komercyjny:

TAK

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 24.03.2023
  • do NCBR: 31.03.2023