Osoby do kontaktu:

COP PW

mgr inż. Justyna Wojciechowska

 22 234 + wew. 53 56
justyna.wojciechowska@pw.edu.pl

Opiekun projektów w LOP

NUTRITECH - 1/2022

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:
 • badania przemysłowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • prace przedwdrożeniowe.
Zakres tematyczny:

T1. NUTRIGENOMIKA I BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI)

 • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dietetycznych bazujących na badaniach biomedycznych, w tym nutrigenomicznych, medycynie personalizowanej oraz analizie żywieniowych czynników ryzyka pozwalających na redukcję zapadalności na choroby dietozależne
 • Wiarygodne i oparte na faktach naukowych narzędzia pozwalające na opracowanie jednostkowych planów żywieniowych redukujących zapadalność na przewlekłe choroby niezakaźne
 • Rozwiązania technologiczne wykorzystujące podstawy molekularne chorób dietozależnych i ich wpływ na indywidualne plany żywieniowe, pozwalające na leczenie bądź łagodzenie objawów chorobowych
 • Produkty wykorzystujące różnice metaboliczne uwarunkowane genetycznie oraz środowiskowo, jako składnik indywidualnych planów żywieniowych wpływających na zmniejszenie częstości chorób cywilizacyjnych 

T2. ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM

 • Nowoczesne rozwiązania żywieniowe np. produkty, technologie, oparte o najnowszą wiedzę naukową, w walce z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi
 • Innowacyjne dostępne cenowo produkty żywieniowe między innymi dla osób chorych lub zagrożonych chorobą dietozależną oraz w okresie rekonwalescencji pozwalające na leczenie bądź łagodzenie objawów chorobowych
 • Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie żywności funkcjonalnej we wspomaganiu leczenia chorób np. onkologicznych, metabolicznych, endokrynologicznych, gastroenterologicznych 
 • Rozwiązania pozwalające na poprawę stanu zdrowia poprzez wzbogacenie diety w substancje bioaktywne o określonym działaniu prozdrowotnym obecne w produktach żywnościowych
 • Nowoczesne produkty oparte o różnorodne kompozycje bioaktywnych substancji pochodzenia naturalnego, mające zidentyfikowane, korzystne działanie biologiczne uzasadniające ich stosowanie w działaniach profilaktycznych, prewencyjnych, a także w dietoterapii

T3. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA 

 • Powrót do natury – opracowanie rozwiązań pozwalających na zmniejszanie ilości dodatków do żywności oraz substancji szkodliwych w produkcji żywności i przetwórstwie rolno-spożywczym bez utraty jej wartości odżywczych, sensorycznych oraz zachowaniu bioróżnorodności i ochrony ekosystemów
 • Opracowanie innowacyjnych produktów i rozwiązań dotyczących prawidłowego żywienia przy użyciu alternatywnych źródeł białka 
 • Opracowanie innowacyjnych technologii do produkcji żywności prozdrowotnej, dostępnej cenowo
 • Rozwiązania dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego w produkcji zdrowej żywności
 • Rozwiązania umożliwiające weryfikację autentyczności pochodzenia żywności ekologicznej i funkcjonalnej np. unifikacja i dostępność składu, wdrażanie inteligentnych etykiet znakowania żywności, kontrola składu żywności zgodnie z normami UE   
 • Narzędzia pozwalające na kontrolę jakości żywności poprzez analizę mikrobiomu zarówno w produktach, jak i w procesie przetwórstwa oraz zwiększenie wykorzystania drobnoustrojów w produkcji żywności

Zakres tematyczny nie obejmuje badań nad opracowaniem i stosowaniem suplementów diety.

Adresat:

Brak wymagań formalnych dotyczących kierownika i wykonawców projektu.

Wnioskodawca:
 1. Konsorcjum co najmniej 1 przedsiębiorstwa i 1 jednostki naukowej.
 2. Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.
 3. W skład konsorcjum mogą wchodzić maks. 3 podmioty, za wyjątkiem obszaru tematycznego nr T1, w którym projekt może realizować konsorcjum maks. 5 podmiotów.
Dofinansowanie:

1-10 mln zł, do 100% kosztów kwalifikowalnych uczelni. 

Okres trwania projektu: 48 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Potencjał komercyjny:

tak

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Jeżeli projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, każdy konsorcjant uczestniczy w realizacji przynajmniej 1 zadania w projekcie w ramach badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych.

Maks. liczba zadań w projekcie wynosi 10.

Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 02.12.2022
 • do NCBR: 12.12.2022, 16:00