Osoby do kontaktu:

 COP PW

Anna Matsukevych

 22 234 + wew. 57 44

 anna.matsukevych@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - Dziedzictwo narodowe - 14/2023 (MEiN)

Uwaga:
  1. W przypadku gdy ze środków finansowych mają być sfinansowane koszty publikacji, wniosek musi zawierać kalkulację wydawniczą, sporządzoną na formularzu zamieszczonym w systemie OSF.
  2. Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia pracownika COP-DPK w charakterze redaktora pomocniczego. Zgłoszenia prosimy przesłać mailem: anna.matsukevych@pw.edu.pl.
  3. W związku z wejściem od 01.04.2023 nowych zasad wynagradzania pracowników PW chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na konieczność uwzględnienia zmian dotyczących wynagrodzeń w projektach przy tworzeniu wniosku o dofinansowanie.
Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

projekty o istotnym znaczeniu dla polityki naukowej i edukacyjnej państwa

Zakres tematyczny:

projekt nowy albo kontynuowany, tworzący podstawy do dalszych badań nad zagadnieniami istotnymi dla polskiego dziedzictwa kulturowego, w szczególności mający na celu opracowanie:

a) inwentarza zespołów archiwalnych oraz jego publikację,

b) zespołu zabytków materialnych albo niematerialnych wchodzących w skład polskiego, w rozumieniu historycznym i geograficznym, dziedzictwa kulturowego,

c) edycji naukowej tekstów źródłowych i literackich,

d) specjalistycznych słowników, w szczególności biograficznych, historyczno-geograficznych, lingwistycznych i tematycznych,

e) specjalistycznych encyklopedii, katalogów, bibliografii, opracowań kartograficznych, muzycznych, plastycznych, baz danych, korpusów tekstów itp.,

f) monografii i studiów dotyczących zagadnień o szczególnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej;

Adresat:

naukowcy na wszystkich etapach kariery naukowej

Wnioskodawca:

uczelnia

Dofinansowanie:
  • do 1,8 mln zł
  • koszty pośrednie wynoszą 20 proc. kosztów bezpośrednich 
Okres trwania projektu: maks. 60 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

wraz z wymaganymi załącznikami w formacie PDF w systemie OSF

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Szczegółowe informacje:

dostępne na stronie MEiN 

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 23.10.2023
  • do MEiN: 31.10.2023, 16:00