Osoby do kontaktu:

 COP PW

Anna Matsukevych

 22 234 + wew. 57 44

 anna.matsukevych@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, moduł: Fundamenty -13/2023

Uwaga:

W przypadku, gdy ze środków finansowych mają być sfinansowane koszty publikacji, wniosek musi zawierać kalkulację wydawniczą, sporządzoną na formularzu zamieszczonym w systemie OSF.

Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Rodzaj przedmiotowy projektu:

upowszechnianie nauki.

Zakres tematyczny:

W ramach modułu „Fundamenty” wnioski można składać w dwóch konkursach:

  • Konkurs „Naród – państwo - terytorium” – przygotowanie kompendiów, monografii i edycji źródeł prezentujących w sposób syntetyczny, pogłębiony, a równocześnie oryginalny wiedzę na temat kształtowania się tożsamości narodowej Polaków; budowy, rozwoju i funkcjonowania państwa polskiego oraz życia społecznego zamieszkującej go ludności.

Konkurs adresowany jest do badaczy zajmujących się dziejami i kulturą Polski od samych początków po współczesność, zainteresowanych rolą szeroko pojmowanych mediów w kształtowaniu tożsamości narodowej i postaw obywatelskich Polaków, specjalizujących się w kolejnych epokach, regionach, szczegółowych problemach, jak też autorów syntez i przekrojów.

  • Konkurs „Obraz Rzeczpospolitej w Europie od XVI – XVIII wieku” –  efektem proponowanych projektów badawczych powinny być edycje materiałów źródłowych oraz monografie, prezentujące w węższym lub szerszym aspekcie postrzeganie Pierwszej Rzeczpospolitej w tekstach będących efektem refleksji dokonywanej w różnych językach i kulturach.

Konkurs skierowany jest do badaczy relacji pomiędzy Polską a krajami europejskimi w okresie wczesnonowożytnym.

Adresat:

naukowcy na wszystkich etapach kariery naukowej.

Wnioskodawca:

uczelnia.

Dofinansowanie:

maks. 3 mln zł, koszty pośrednie wynoszą 20 proc. kosztów bezpośrednich. 

Okres trwania projektu: maks. 60 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie PDF składa się w systemie OSF.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie MEiN oraz w komunikacie z zasadami konkursu.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 26.04.2023, 16:00
  • do MEiN: 05.05.2023, 16:00