Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Weronika Figurska

 22 234 + wew. 50 35
 weronika.figurska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

OPUS - 25/2023

Uwaga:

Od tej edycji obowiązuje następujące ograniczenie: łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba wskazana jest jako kierownik projektu, nie może przekraczać 2. Liczba ta ulega zwiększeniu do 3 w przypadku, gdy dana osoba kieruje min. 1 projektem finansowanym w międzynarodowym konkursie NCN lub złożyła min. 1 wniosek do międzynarodowego konkursu NCN. Do limitów tych nie wlicza się projektów ani wniosków z konkursów PRELUDIUM BIS i DIOSCURI.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe.

Zakres tematyczny:

brak ograniczeń tematycznych.

Adresat:

kierownikiem projektu badawczego może być osoba na każdym etapie kariery naukowej, która w swoim dorobku naukowym posiada min. 1 opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora).

Wnioskodawca:
 • uczelnia,
 • grupa podmiotów, w skład której wchodzą min. 2 uczelnie lub instytuty naukowe/badawcze lub inne podmioty prowadzące działalność naukową albo min. 1 z tych podmiotów oraz min. 1 przedsiębiorca,
 • osoba fizyczna.
Dofinansowanie:
 • nie jest przewidziana min. ani maks. kwota dofinansowania,
 • do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych uczelni.
Okres trwania projektu: 12, 24, 36, 48 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

Wniosek o finansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF 

Ważne! 1 egz. wniosku w wersji papierowej zawierający podpisy: kierownika projektu, kierownika jednostki organizacyjnej i pełnomocnika Kwestora (wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku podmiotu oraz potwierdzeniem złożenia wniosku kierownika projektu) należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych COP w celu uzyskania podpisów Kwestora oraz Prorektora.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:
 • dostępne są na stronie NCN
 • w projektach badawczych poza kierownikiem projektu w realizację zadań badawczych mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc lub stanowisku badacza (senior researcher),
 • możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania,
 • koszty pośrednie Open Access w wysokości należy zaplanować w wysokości 2 proc. kosztów bezpośrednich,
 • pozostałe koszty pośrednie w wysokości należy zaplanować w wysokości 20 proc. kosztów bezpośrednich.
Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 05.06.2023
 • do NCN: 15.06.2023