Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

 22 234 + wew. 13 74
 malgorzata.gronek@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

PERUN - 1/2023 (NCBR)

Uwaga:
 1. Niezależnie od niezbędnych elementów Umowy konsorcjum/Umowy o utworzeniu centrum w przypadku Wnioskodawcy wielopodmiotowego, na wszystkich podmiotach wchodzących w jego skład, w szczególności na Liderze, ciąży obowiązek zawarcia w Umowie konsorcjum/Umowie o utworzeniu centrum lub w odrębnej umowie postanowień gwarantujących wywiązanie się przez Wnioskodawcę, w imieniu którego działa Lider z obowiązków wobec Skarbu Państwa wynikających z art. 32 ust. 3 i 4 Ustawy dotyczących praw własności intelektualnej powstałych w wyniku wykonania Projektu.
 2. Wnioskodawca, składając Wniosek będzie zobowiązany do określania, w której z grup projektów - A albo B - będzie realizowany Projekt objęty Wnioskiem.

Grupa A – Projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na rozwój kluczowych technologii materiałowych, softwareowych, rozwiązań funkcjonalnych, podzespołów, zespołów i układów na IX PGT, których rozwiązanie może pozwolić na osiągnięcie znacznego postępu technicznego lub stworzenie podstaw do budowy nowych możliwości funkcjonalnych i operacyjnych zaawansowanych systemów lub nowo opracowywanych wzorów uzbrojenia lub sprzętu technicznego. Wnioskodawca w tej grupie winien przygotować harmonogram i zaplanować środki na realizację prac do osiągnięcia IX PGT.

Grupa B – Projekty badawcze ukierunkowane na opracowanie demonstratorów nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego na VI PGT. Wnioskodawca w tej grupie winien przygotować harmonogram i zaplanować środki na realizację prac do osiągnięcia VI PGT oraz koncepcję prowadzenia badań naukowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do wykazu oświadczeń oraz dokumentów składanych przez podmioty ubiegające się o finansowanie Projektu.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:
 • badania naukowe (do VI poziomu gotowości technologicznej)
 • badania naukowe i prace rozwojowe (do IX poziomu gotowości technologicznej
Zakres tematyczny:
 • Rozwój istniejących demonstratorów technologii obronnych (od VI PGT) w obszarach technologicznych określonych w Priorytetowych kierunkach badań naukowych w resorcie obrony narodowej w latach 2021-2035
 • Sztuczna Inteligencja. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie automatyzacji testów bezpieczeństwa
 • Sztuczna Inteligencja. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w analizie materiału cyfrowego (obrazu/dźwięku) pod kątem użycia technologii Deep Fake
 • Sztuczna Inteligencja. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie automatyzacji metod implementacji i weryfikacji ustawień zabezpieczeń elementów systemów teleinformatycznych (urządzeń, oprogramowania)
 • Sztuczna Inteligencja. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie automatyzacji analiz danych rozpoznawczych
 • Autonomia i autonomizacja. Opracowanie techniki pracy w grupie platform bezzałogowych (tzw. roju) oraz współpracy z załogowymi systemami (MUM-T - ang. Manned-Unmanned Teaming) na bazie ustandaryzowanych protokołów komunikacyjnych wspieranych sztuczną inteligencją (AI - ang. Artificial Intelligence)
 • Autonomia i autonomizacja. Opracowanie środków przeciwdziałania BSx, w tym na potrzeby ochrony obiektów wojskowych, infrastruktury krytycznej, szlaków morskich i portów
 • Technologie kwantowe. Rozwój technologii w podobszarze systemów komunikacji satelitarnej zapewniających kwantową dystrybucję klucza pomiędzy lokalizacjami naziemnymi
 • Technologie kwantowe. Rozwój technologii w podobszarze metod automatycznej ewaluacji algorytmów postkwantowych
 • Technologie kosmiczne. Nowoczesny terminal komunikacji satelitarnej pracujący w paśmie Ku i Ka z cyfrowym kształtowaniem wiązek, umożliwiający jednoczesną pracę z systemami satelitarnymi umieszczonymi na różnych orbitach (LEO, MEO, GEO)
 • Technologie kosmiczne. Aktywne systemy radarowe do monitorowania obiektów w przestrzeni kosmicznej
 • Technologie materiałowe i wytwarzania. Technologie systemów ochrony pasywnej: technologie materiałowe w zakresie ochrony indywidualnej
 • Technologie materiałowe i wytwarzania. Technologie systemów ochrony pasywnej: technologie materiałowe w zakresie osłon balistycznych
 • Sensory. Systemy monitorowania i ostrzegania o zagrożeniach dla morskiej infrastruktury krytycznej
 • Medyczne zabezpieczenie pola walki oraz środki przeciwdziałania skutkom użycia BMR. Medyczne środki przeciwdziałania czynnikom CBRN-E (ang. chemical, biological, radiological, nuclear and explosives) obejmujące diagnostykę, zapobieganie i leczenie następstw użycia oraz innowacyjne środki przeciwdziałania skutkom użycia BMR, w tym: odzież ochronna minimalizująca ryzyko skażenia promieniotwórczego i chemicznego oraz zakażenia biologicznego, dozymetria indywidualna, likwidacja skażeń (sprzętu wrażliwego; fosforoorganicznych środków trujących IV generacji)
Adresat:

brak wymagań formalnych dotyczących kierownika projektu

Wnioskodawca:

Projekt o charakterze badawczym/naukowym (do VI PGT)

wnioskodawca jednopodmiotowy:

 • uczelnia
 • federacja
 • instytut naukowy PAN
 • instytut badawczy
 • międzynarodowy instytut naukowy
 • Centrum Łukasiewicz
 • instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • Polska Akademia Umiejętności
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły
 • przedsiębiorca (wpisujący się w art. 37 ust. 1 pkt 7 , 8 lub 10 ustawy o NCBR prowadzący działalność gosp. lub B+R na terytorium RP z KRS/CEIDG; np. mający status centrum badawczo-rozwojowego; posiadający osobowość prawną i  siedzibę na terytorium RP)

konsorcjum, centrum naukowo-przemysłowe:

 • konsorcjum (co najmniej 2 podmioty: co najmniej dwa podmioty naukowe lub co najmniej jeden podmiot naukowy i jeden przedsiębiorca; np. uczelnia + uczelnia / uczelnia + instytut + federacja / uczelnia + przedsiębiorstwo / instytut + instytut + przedsiębiorstwo)
 • centrum naukowo-przemysłowe

Projekt o charakterze rozwojowym/badawczo-rozwojowym (do  IX PGT)

wnioskodawca jednopodmiotowy:

 • przedsiębiorca (wpisujący się w art. 37 ust. 1 pkt 7 , 8 lub 10 ustawy o NCBR prowadzący działalność gosp. lub B+R na terytorium RP z KRS/CEIDG; np. mający status centrum badawczo-rozwojowego; posiadający osobowość prawną i  siedzibę na terytorium RP)

konsorcjum, centrum naukowo-przemysłowe:

 • konsorcjum (co najmniej 2 podmioty, w tym co najmniej jeden podmiot naukowy i obowiązkowo co najmniej jeden przedsiębiorca, np.: uczelnia + przedsiębiorstwo / instytut + federacja + przedsiębiorstwo / uczelnia + stowarzyszenie + przedsiębiorstwo)
 • centrum naukowo-przemysłowe
Dofinansowanie:
 • W konkursie nie ma określonych limitów w zakresie maksymalnej kwoty środków kwalifikowalnych na jeden projekt.
 • Wysokość środków finansowych potrzebnych na realizację konkretnego projektu określa Wnioskodawca.
 • Wnioskodawcy planując budżet projektu powinni kierować się zapisami zawartymi w Przewodniku kwalifikowalności kosztów (Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu).
 • Wnioskodawcy we wniosku muszą przedstawić planowany budżet projektu w podziale na kategorie kosztów i z uzasadnieniem poniesienia kosztu oraz przedstawieniem metody oszacowania jego wysokości.
 • Zasadność planowanych kosztów realizacji projektu w stosunku do zakresu zadań objętych projektem oraz w stosunku do oczekiwanych wyników jest jednym z kryteriów oceny merytorycznej wniosków.
 • Projekty mogą być dofinansowane ze środków NCBR do 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek naukowych niebędących przedsiębiorstwami.
 • Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw wynosi do 90% kosztów kwalifikowalnych.
 • Planowany koszt realizacji projektu może być modyfikowany przed zawarciem umowy – jeśli w trakcie oceny merytorycznej zgłoszone zostaną zastrzeżenia do oszacowanych kosztów realizacji projektu i przeprowadzona zostanie dodatkowa ocena Zespołu (zgodnie z Rozdziałem IV Regulaminu konkursu).
Okres trwania projektu: w grupie A – faza badawcza do 2 lat, faza rozwojowa do 2 lat (łącznie 48 m-cy), w grupie B – faza badawcza do 3 lat (36 m-cy). Określenie we Wniosku krótszych terminów realizacji nie będzie stanowić błędu formalnego.
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie OPI-OSF.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:

instrukcja wypełniania wniosków oraz seria pytań i odpowiedzi pojawiających się podczas składania wniosku o projekt - dostępne na stronie konkursu w zakładce "Pytania i odpowiedzi": https://www.gov.pl/web/ncbr/konkurs-nr-1perun2023

Potencjał komercyjny:

tak

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

 1. W ramach Konkursu 1/PERUN/2023 (ani w ramach poszczególnych zakresów tematycznych) nie występuje ograniczenie w zakresie liczby składanych wniosków o dofinansowanie przez konkretny podmiot, niezależnie od roli pełnionej przez ten podmiot jako Wnioskodawca.”
 2. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 37/2019 z uwagi na ważny interes Politechniki Warszawskiej zespół mający zamiar składać wniosek w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa zobowiązany jest o zamiarze złożenia wniosku powiadomić prorektora ds. ogólnych za pośrednictwem dyrektora Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa.
Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 22.01.2024
 • do Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: 31.01.2024, 16:00