Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr inż. Elżbieta Baranowska-Pytko

 22 234 + wew. 64 26
 elzbieta.pytko@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

PRELUDIUM - 22/2023

Uwaga:

łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba wskazana jest jako kierownik projektu, nie może przekraczać 2. Liczba ta ulega zwiększeniu do 3 w przypadku, gdy dana osoba kieruje min. 1 projektem finansowanym w międzynarodowym konkursie NCN lub złożyła min. 1 wniosek do międzynarodowego konkursu NCN. Do limitów tych nie wlicza się projektów ani wniosków z konkursów PRELUDIUM BIS i DIOSCURI.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe. 

Zakres tematyczny:

bez ograniczeń tematycznych.

Adresat:

kierownikiem projektu składanego w konkursie PRELUDIUM może być osoba, która w dniu, w którym upływa termin składania wniosków, nie posiada stopnia naukowego doktora. Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz.

Wnioskodawca:
 • uczelnia,
 • grupa podmiotów, w skład której wchodzą min. 2 uczelnie lub instytuty naukowe/badawcze lub inne podmioty prowadzące działalność naukową albo min. 1 z tych podmiotów oraz min. 1 przedsiębiorca,
 • osoba fizyczna.
Dofinansowanie:
 • maks. wysokość finansowania nie może przekraczać:
  • 70 tys. zł w projektach trwających 12 m-cy;
  • 140 tys. zł w projektach trwających 24 m-ce;
  • 210 tys. zł w projektach trwających 36 m-cy.
 • do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych uczelni.
Okres trwania projektu: 12, 24 lub 36 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

Wniosek o finansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF 

Ważne! 1 egz. wniosku w wersji papierowej zawierający podpisy: kierownika projektu, kierownika jednostki organizacyjnej i pełnomocnika Kwestora (wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku podmiotu oraz potwierdzeniem złożenia wniosku kierownika projektu) należy złożyć w Dziale Projektów Krajowych COP w celu uzyskania podpisów Kwestora oraz Prorektora.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN

 • zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać maks. z 3 osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego,
 • w projekcie jest możliwość zaplanowania współpracy z zespołami zagranicznymi,
 • opiekun naukowy nie może być beneficjentem środków finansowych w projekcie PRELUDIUM w jakiejkolwiek formie,
 • w ramach kosztów bezpośrednich nie można zaplanować wydatków związanych z Open Access w przypadku publikacji objętych Polityką otwartego dostępu NCN, 
 • w projekcie PRELUDIUM nie ma możliwości zaplanowania stypendiów naukowych NCN i stypendiów doktoranckich,
 • wynagrodzenie dla zespołu badawczego, czyli kierownika projektu i (opcjonalnie) wykonawcy, może wynieść  maks. 1,5 tys. zł miesięcznie,
 • wartość przewidzianej do zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania nie może przekroczyć 30 proc. wysokości wnioskowanych środków finansowych na realizację projektu badawczego,
 • koszty pośrednie Open Access w wysokości należy zaplanować w wysokości 2 proc. kosztów bezpośrednich,
 • pozostałe koszty pośrednie w wysokości należy zaplanować w wysokości 20 proc. kosztów bezpośrednich,
Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 05.06.2023
 • do NCN: 15.06.2023