Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Weronika Figurska

 22 234 + wew. 50 35
 weronika.figurska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

SHENG - 3/2023

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe.

Zakres tematyczny:

polscy wnioskodawcy muszą wybrać panel dziedzinowy zgodnie z listą paneli stanowiącą Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 134/2022 z dnia 8.12.2022 r. W konkursie SHENG 3 mogą być składane wnioski obejmujące następujące panele NCN:

 • ST1, ST2, ST3, ST6, ST7, ST9, ST10
 • HS4.
Adresat:

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora i będzie odpowiedzialna za kierowanie pracami polskiego zespołu badawczego.

Wnioskodawca:
 • uczelnia,
 • grupa podmiotów, w skład której wchodzą min. 2 uczelnie lub instytuty naukowe/badawcze lub inne podmioty prowadzące działalność naukową albo min. 1 z tych podmiotów oraz min. 1 przedsiębiorca,
 • osoba fizyczna.
Dofinansowanie:

do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych uczelni. Nie określono min. ani maks. wysokości budżetu projektu.

Okres trwania projektu: 36 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

 1. Do wniosku krajowego należy załączyć również opis wspólnego projektu badawczego (Joint Project Description, JPD) oraz CV z wykazem publikacji kierowników oraz członków polskiego i chińskiego zespołu badawczego.
 2. Niedopuszczalne jest imienne wskazywanie we wniosku krajowym i w opisie wspólnego projektu (JPD) oraz w CV z wykazem publikacji osób, które będą wybierane w procedurze otwartych konkursów, w tym osób zaplanowanych do zatrudnienia z budżetu NCN na stanowisku typu post-doc oraz stypendystów.
 3. Koszty konsultacji i wizyt partnerów chińskich, otrzymujących równoległe finansowanie w projekcie z NSFC, są niekwalifikowane.
 4. W projekcie jest możliwość:
 • zaplanowania stypendiów naukowych NCN i stypendiów doktoranckich,
 • zaplanowania środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania,
 • zaplanowania współpracy z zespołami zagranicznymi, z krajów innych niż Chiny.
Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 06.03.2023
 • do NCN: 15.03.2023