Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Weronika Figurska

 22 234 + wew. 50 35
 weronika.figurska@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

SONATINA - 7/2023

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe.

Zakres tematyczny:

brak ograniczeń tematycznych.

Adresat:

Kierownikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie dwa poniższe warunki:

 • posiadająca stopień doktora nadany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.) lub której stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2023 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej szczegółowo określone w uchwale NCN.

 oraz

 • dla której we wnioskowanym projekcie badawczym zostanie zaplanowane zatrudnienie na zasadach określonych w regulaminie, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na cały planowany okres realizacji projektu. Zatrudnienie musi zostać zaplanowane w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora.
Wnioskodawca:
 • uczelnia,
 • grupa podmiotów, w skład której wchodzą min. 2 uczelnie lub instytuty naukowe/badawcze lub inne podmioty prowadzące działalność naukową albo min. 1 z tych podmiotów oraz min. 1 przedsiębiorca,
 • osoba fizyczna.
Dofinansowanie:

do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych uczelni. Nie określono min. ani maks. wysokości budżetu projektu.

Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy.
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

 1. Kierownik projektu zobowiązany jest do zaplanowania i odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 m-cy w zagranicznym ośrodku naukowym.
 2. Wyłącznie w ramach puli wynagrodzeń etatowych należy zaplanować zatrudnienie kierownika projektu (na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu). W konkursie SONATINA nie ma możliwości zaplanowania wynagrodzenia etatowego dla osoby na stanowisku post-doc, badacza (senior researcher) i osoby na specjalistycznym stanowisku pomocniczym.
 3. W ramach wynagrodzeń dodatkowych można zaplanować wynagrodzenia dla wykonawców, jak również studentów i doktorantów.
 4. W projekcie nie ma możliwości zaplanowania stypendiów naukowych NCN i stypendiów doktoranckich.
 5. W projekcie nie ma możliwości zaplanowania środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania.
 6. W projekcie jest możliwość zaplanowania współpracy z zespołami zagranicznymi.
Termin złożenia wniosku:
 • do COP: 06.03.2023
 • do NCN: 15.03.2023